Лексико-семантичні засоби створення професійного колориту у романі М. Ортса “Lehrerzimmer”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглядається лексичні і семантичні засоби створення колориту у романі М. Ортса “Lehrerzimmer”. Зазначено, що аналіз професійної та жаргонної лексики зазвичай відбувався російською та німецькою мовами. Це обумовлює актуальність дослідження. Розглянуто визначення таких понять дослідження, як «професійний колорит», «термін», «професіоналізм», «жаргонізм». З’ясовано, що у романі поняття «термін» і «професіоналізм» досить часто являють собою одне й те саме лексико-семантичне вираження. Вживання професійної лексики освітньої галузі у романі розподілено у відсотковому співвідношенні. Найвищий відсоток вживання має професійна лексика, що стосується саме посад і професій освітньої діяльності. Найнижчий – опис у романі різних типів вправ. The work examines the lexical and semantic means of creating color in M. Orts's novel "Lehrerzimmer". It is noted that the analysis of professional and jargon vocabulary usually took place in Russian and German. This determines the relevance of the research. The definition of such research concepts as "professional flavor", "term", "professionalism", "jargonism" is considered. It was found out that in the novel the concepts of "term" and "professionalism" quite often represent the same lexicalsemantic expression. The use of professional vocabulary of the educational field in the novel is distributed in a percentage ratio. The highest percentage of usage is professional vocabulary, which refers specifically to the positions and professions of educational activity. The lowest is a description in the novel of various types of exercises.
Опис
Ключові слова
професійний колорит, термін, професіоналізм, жаргонізм, лексика, професіоналізми освітньої тематики, professional color, term, professionalism, jargon, vocabulary, educational subject professionalism
Цитування
Колеснікава Я. Д. Лексико-семантичні засоби створення професійного колориту у романі М. Ортса “Lehrerzimmer” : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) / Я. Д. Колеснікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. нім. і ром. філології. – Харків, 2022. – 92 с. : дод.
Колекції