ДО ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У публікації проаналізовано питання реалізації прав і свобод громадян у взаємодії з органами публічної адміністрації. 15 грудня 2023 року набув чинності Закон України «Про адміністративну процедуру», спрямований на удосконалення відносин між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та іншими суб‘єктами, які за законом уповноважені здійснювати функції публічної адміністрації та фізичними і юридичними особами в процесі розгляду і вирішення адміністративних справ. Зазначено, що незважаючи на важливу роль Закону України «Про адміністративну процедуру» для врегулювання відносин між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та іншими суб‘єктами, які законом уповноважені здійснювати владні управлінські функції, і фізичними та юридичними особами, окремі його положення потребують свого доопрацювання й вдосконалення. The publication analyzes the issue of the realization of the rights and freedoms of citizens in interaction with public administration bodies. On December 15, 2023, the Law of Ukraine "On Administrative Procedure" entered into force, aimed at improving relations between executive authorities, local self-government bodies, their officials and other entities authorized by law to perform the functions of public administration and natural and legal entities in the process of consideration and resolution of administrative cases. It is noted that despite the important role of the Law of Ukraine "On Administrative Procedure" for regulating relations between executive authorities and local self-government bodies, their officials and other entities authorized by law to exercise power management functions, and individuals and legal entities, individual its provisions need to be refined and improved.
Опис
Ключові слова
адміністративне право, публічна адміністрація, права людини, administrative law, public administration, human rights
Цитування
Задихайло О. А. До питання впровадження Закону України "Про адміністративну процедуру" / О. А. Задихайло // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 556–558.