Соціалізація дітей з інтелектуальними порушеннями у гуртковій роботі спортивно-оздоровчого напряму позашкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
У даній статті автором було розкрито соціалізацію дітей з інтелектуальними порушеннями у гуртковій роботі спортивно-оздоровчого напряму позашкільної освіти. Оздоровчий напрям позашкільної освіти забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров’я і формування гігієнічної культури особистості. В данной статье автором была раскрыта социализация детей с интеллектуальными нарушениями в кружковой работе спортивно-оздоровительного направления внешкольного образования. Оздоровительное направление внешкольного образования обеспечивает необходимые условия для содержательного отдыха и предусматривает овладение воспитанниками, учениками и слушателями знаниями о здоровом образе жизни, организацию их оздоровления, приобретение и закрепление навыков, укрепление личного здоровья и формирование гигиенической культуры личности. In this article the author has disclosed socialization of children with intellectual disabilities in sports and health-improving extracurricular education. The health-improving direction of extracurricular education provides necessary conditions for meaningful leisure and provides for pupils, students and trainees to acquire knowledge about healthy lifestyle, organize their health improvement, acquire and consolidate skills, strengthen personal health and form personal hygienic culture.
Опис
Ключові слова
соціалізація дітей, інтелектуальні порушення, гурткова робота, спортивно-оздоровчий напрям, позашкільна освіта, социализация детей, интеллектуальные нарушения, кружковая работа, спортивно-оздоровительное направление, внешкольное образование, child socialization, intellectual disabilities, group work, sports and health, extracurricular education
Цитування
Коваленко В. Є. Соціалізація дітей з інтелектуальними порушеннями у гуртковій роботі спортивно-оздоровчого напряму позашкільної освіти / В. Є. Коваленко // Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти : матеріали ІI Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Харків,18 груд. 2020 р. / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 184–186.