АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

dc.contributor.authorСидоренко, Н. В.
dc.date.accessioned2024-02-21T18:33:01Z
dc.date.available2024-02-21T18:33:01Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглянуті теоретичні основи активізації пізнавальної діяльності. Проаналізована історія виникнення поняття «активізації пізнавальної діяльності» та виявлено його місце в освітньому процесі базової середньої школи. З поміж всіх засобів активізації пізнавальної діяльності виокремлено візуалізацію як ефективний засіб. Обґрунтовано чинники об’єктивного вибору засобів візуалізації. Показано зв’язок сторітелінга та візуалізації навчального матеріалу. На основі опитування та аналізу основних застосунків для візуалізації, виокремлено програму PowerPoint, яка допомагає аудиторії краще розуміти та запам'ятовувати представлену інформацію. The theoretical foundations of cognitive activity activation are considered in the qualification work. The history of the concept of "activation of cognitive activity" is analyzed and its place in the educational process of lower secondary school is revealed. Among all the means of activating cognitive activity, visualization is singled out as an effective tool. The factors of objective choice of visualization tools are substantiated. The connection between storytelling and visualization of educational material is shown. Based on a survey and analysis of the main applications for visualization, the PowerPoint program is singled out to help the audience better understand and memorize the information presented.
dc.identifier.citationСидоренко Н. В. Активізація пізнавальної діяльності здобувачів базової середньої освіти засобами візуалізації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 011 Освітні, педагогічні науки / Н. В. Сидоренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. освітології та інновац. педагогіки. – Харків, 2024. – 72 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14047
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectактивізація пізнавальної діяльності
dc.subjectздобувачі освіти
dc.subjectвізуалізація
dc.subjectсторітелінг
dc.subjectactivation of cognitive activity
dc.subjectpupils
dc.subjectvisualization
dc.subjectstorytelling
dc.titleАКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ
dc.title.alternativeACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS OF BASIC SECONDARY EDUCATION BY MEANS OF VISUALISATION
dc.typeOther
Файли
Колекції