ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ШЛЯХЕТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЖІНКИ У ПІДЛІТКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто шляхетне ставлення до жінки у підлітків. Суть діяльнісного підходу полягає в дослідженні процесу взаємодії особистості з іншими людьми, із самою собою, з навколишнім світом, її здатності до самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації. Зазначено, що процес формування шляхетного ставлення до жінок розглядаємо як вид діяльності, у ході якого основна роль належить активності суб'єкта, внаслідок якої змінюються зовнішній світ і формується специфічний внутрішній; відбувається переосмислення цінностей шляхом раціонального обговорення різних поглядів на питання, що розглядається; здійснюється вплив на свідомість підлітка, його мотиви та потреби, результатом якого є оцінення власних вчинків, коригування власної поведінки та стимулювання до самовиховання певних моральних якостей і звичок. The publication examines the noble attitude towards women among teenagers. The essence of the activity approach is to study the process of interaction of the individual with other people, with himself, with the surrounding world, his ability to self-improvement, self-development, self-realization. It is noted that we consider the process of forming a noble attitude towards women as a type of activity, during which the main role belongs to the activity of the subject, as a result of which the external world changes and a specific internal one is formed; there is a rethinking of values through a rational discussion of different views on the issue under consideration; influence is exerted on the adolescent's consciousness, his motives and needs, the result of which is the assessment of his own actions, the correction of his own behavior and the stimulation of self-education of certain moral qualities and habits.
Опис
Ключові слова
діяльнісний підхід, моральне виховання, діти підліткового віку, аспірантські роботи, activity approach, moral education, adolescent children, postgraduate works
Цитування
Кохан Д. М. Діяльнісний підхід до розв’язання проблеми шляхетного ставлення до жінки у підлітків / Д. М. Кохан // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 163–165.