ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерському дослідженні розглянуто теоретичні основи взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах дистанційного навчання, з’ясовано сутність дефініції «взаємодія»: це процес спільної діяльності, під час якого угоджені усі цілі, форми і методи сімейного та шкільного виховання. Схарактеризована класифікація типів батьківської поведінки: авторитарний, ліберальний, демократичний, опікунський. Висвітлено форми взаємодії вчителя з батьками учнів (зустрічі вчителів і батьків; електронні комунікації; посилання на ресурси; спільні заходи та проєкти; психологічна підтримка). Розкрито зміст дистанційного навчання – це організація освітнього процесу в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. Накреслено основні форми онлайн-комунікації у тріаді «учитель-учні-батьки» (електронна пошта, соціальні мережі, чат, відеоконференція та анкетування). Також з’ясовані навчальні режими: синхронні, асинхронні та змішані. У другому розділі розглянуто та проаналізовано традиційні (онлайн батьківські збори; батьківські тренінги; день відкритих дверей для батьків у школі; бесіди і лекції на педагогічну тематику; листування; тематичні вечори і вечори запитань та відповідей; диспут; конференції та ін.) й нетрадиційні форми взаємодії з батьками молодших школярів (педагогічний десант, дерево родоводу, родинний міст, народна світлиця, день добрих справ, вечір великої розмови, дискусійний клуб, сімейна скринька, аукціон ідей сімейної педагогіки, батьківський ринг, батьківська школа, азбука родинного виховання, дні довіри, сімейні свята у класі тощо). Дослідження містить приклади оформлення розділу плану «Робота з батьками», зразки онлайн-анкетувань для батьків та розробку батьківських зборів на тему: «Психологічна підтримка батьків та дітей». The master's research explores the theoretical foundations of teacher-parent interaction in the context of distance learning, clarifyling the essence of the definition of " interaction ": it is a process of collaborative activity during which the goals, forms, and methods of family and school education are coordinated. The classification of types of parental behavior is characterized: authoritarian, liberal, democratic, and custodial. The forms of teacher-parent interaction are highlighted, including teacher-parent meetings, electronic communication, resource links, joint activities and projects, and psychological support. The concept of distance learning is disclosed, which is the organization of the educational process under conditions of physical separation of its participants, typically involving mediated interaction in an educational environment that operates based on modern educational and information-communication (digital) technologies. The main forms of online communication in the "teacher-students-parents" triad are outlined, including email, social networks, chat, video conferencing, and surveys. Edicational modes, such as synchronous, and blended learning are also identified. The second section examines and analyzes traditional (online parent meetings, parent training, open house days for parents at school, discussions and lectures on pedagogical topics, correspondence, thematic evenings, question-and-answer session, debates, conferences, etc.) and non-traditional forms of interaction with parents of young students (pedagogical expedition, family genealogy tree, family bridge, day of good deeds, evening of meaningful conversation, discussion club, family box, family pedagogy idea auction, parent ring, parent school, alphabet of family edication, trist days, family celebrations in the classroom and more). The research includes examples of how to structure the "Work with Parents" section of a plan, sample online surveys for parents and the development of parent meetings on the topic of "Psychological Support for Parents and Children".
Опис
Ключові слова
взаємодія, форми взаємодії, дистанційне навчання, молодші школярі, батьки, вчителі початкових класів, тріада «учитель-учні-батьки», interaction, forms of interaction, distance learning, young students, parents, elementary school teachers, "teacher-students-parents" triad
Цитування
Воробйова В. В. Взаємодія вчителя з батьками молодших школярів в умовах дистанційного навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / В. В. Воробйова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 74 с. : іл., табл. + дод.
Колекції