Вплив індивідуальних особливостей на ефективність логопедичного втручання у дітей з порушеннями мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто логопедичну роботу до корекції мовленнєвих порушень. Розробка індивідуального плану логопедичного втручання, заснованого на врахуванні психологічних, емоційних та когнітивних особливостей дитини, сприяє покращенню ефективності терапії та прискорює процес корекції мовних порушень. Врахування індивідуальних темпів навчання та впровадження різноманітних методик, що враховують вподобання кожної дитини, допомагає створити сприятливе середовище для ефективного вивчення та розвитку мовленнєвих навичок. The article deals with speech therapy work for the correction of speech disorders. The development of an individual speech therapy intervention plan, based on taking into account the child's psychological, emotional and cognitive characteristics, helps to improve the effectiveness of therapy and accelerates the process of correcting speech disorders. Taking into account the individual pace of learning and the implementation of various methods that take into account the preferences of each child helps to create a favorable environment for effective learning and development of speech skills.
Опис
Ключові слова
логопедична робота, мовленнєві порушення, корекція, студентські роботи, speech therapy work, speech disorders, correction, student works
Цитування
Кудря А. Вплив індивідуальних особливостей на ефективність логопедичного втручання у дітей з порушеннями мовлення / А. Кудря // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 21.