Інтегрований підхід до естетичного виховання школярів у КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський університет імені Бориса Грінченка
Анотація
У статті розкриваються особливості здійснення інтегрованого підходу у процесі естетичного виховання школярів у КНР. Висвітлено можливості використання мистецтва при викладанні різних предметів (математика, мова та література, історія тощо). Авторами зазначається, що предмети естетичного циклу (музичне, образотворче, театральне мистецтва) також тісно пов'язуються між собою в освітньому процесі школи. Характерною особливістю естетичного виховання школярів у КНР є врахування регіональності (відмінностей у розвитку мистецтва залежно від регіону країни), що зумовлене різними історичними, соціально-економічними та культурними факторами розвитку різних регіонів КНР та посилює зв'язок мистецтва й історії, економіки і географії. В статье раскрываются особенности осуществления интегрированного подхода в процессе эстетического воспитания школьников в КНР. Охарактеризованы возможности использования искусства при преподавании разных предметов (математика, язык и литература, история и др.). Авторы отмечают, что предметы эстетического цикла (музыкальное, изобразительное, театральное искусства) также тесно связываются между собой в образовательном процессе школы. Характерной особенностью эстетического воспитания школьников в КНР является учет региональности (отличий в развитии искусства в зависимости от региона страны), что обусловлено разными историческими, социально-экономическими и культурными факторами развития разных регионов КНР и усиливает связь искусства с историей, экономикой и географией. The article is dedicated to revelation of the peculiarities of integrated approach in the process of schoolchildren's aesthetic education in the People's Republic of China. The possibilities of using art while teaching different subjects (Mathematics, different languages, Literature, History etc.) have been outlined. The Chinese pedagogues underline the close connection of Mathematics and Music. It provides opportunities to learn fractional nature of the notes, feel the rhythm of the music, relate harmony, intervals, melody and notes to whole numbers, proportions, arithmetic operations, logarithms, Geometry and Trigonometry. The authors have pointed out that aesthetic subjects (music, art, theatre) are also closely connected in educational process of schools. The characteristic feature of schoolchildren's aesthetic education in the People's Republic of China is taking into account the regionality (differences in development of art depending on the region of the country). It is due to different historical, socio-economic and cultural factors of development of different regions in China. The regionality strengthens the connection of arts with History, Economics and Geography and helps schoolchildren to understand the significance and differences of regional music in China, to learn various Chinese musical instruments, folk lullabies and to investigate the important characteristic features of the Chinese music. So, schoolchildren's aesthetic education in China has a strong national basis: art is connected with national expression, development of musical traditions, nature and mental aesthetic ideas.
Опис
Ключові слова
естетичне виховання, інтеграція, інтегрований підхід, КНР, мистецтво, регіональність, школярі, интеграция, интегрированный подход, искусство, КНР, региональность, школьники, эстетическое воспитание, aesthetic education, art, integrated approach, integration, the People's Republic of China, regionality, schoolchildren
Цитування
Іонова О. М. Інтегрований підхід до естетичного виховання школярів у КНР / О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко, Ю. В. Лахмотова // Освітологічний дискурс : електрон. наук. фах. вид. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – № 1 (28). – С. 143–154.