ВПЛИВ ЗАСОБІВ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ФІТНЕСУ НА ГРУПУ ГІМНАСТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

dc.contributor.authorСеменова, А. А.
dc.date.accessioned2024-02-04T12:49:25Z
dc.date.available2024-02-04T12:49:25Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractХудожня гімнастика дає можливість вивчати дотримання правил естетичної поведінки, формувати поняття про красу тіла, виховувати музичність, смак. Велике значення у художній гімнастиці мають такі різновиди мистецтва, як музика та танець. Музичний супровід покликаний розвивати почуття ритму, музичний слух, узгодженість рухів з музикою. Елементи танців сприяють розширенню загального кругозору гімнасток, знайомлять із народною творчістю, розвивають у них любов до мистецтва народів світу, власного народу. Вони сприяють розвитку координації рухів, ритмічності, танцювальності, емоційності, розкутості, вдосконалення рухових якостей. Художня гімнастика поєднує вже існуючу естетичну гімнастику, в якій за основу взято виразність тіла, а також ритмічну гімнастику, в якій основним є темп або ритм музичний супровід. Вправи у художній гімнастиці характеризуються як правило, довільним керуванням рухом. Тому метою нашого дослідження застосування методики поєднання дитячого та танцювального фітнесу в навчально-тренувальному процесі гімнасток на початковому етапі навчання. Результати. Розроблено та впроваджено в тренувальний процес вправи з елементими дитячого фітнесу, танцювальні комбінації та кроки Kid's Plastic Art та танцювальних напрямів Zumba, Hip-Hop Body ballet, Афро Джаз, Латиноаэробика у поєднанні з програмою спортивної підготовки юних гімнасток початкового етапу навчання. Виявлено, після проведення дослідження у спортсменок обох груп підтвердилось статистично значуще покращення показників тестів (p <0,05; p <0,01; p <0,001), при проведенні міжгрупового порівняння результатів в кінці дослідження було виявлено в експериментальній групі показники тестів достовірно вище в порівнянні зі спортсменками контрольної групи (р <0,05). Висновки. Впровадження засобів дитячого та танцювального фітнесу в тренувальний процес юних гімнасток, має позитивний вплив на фізичну підготовленість та емоційний стан спортсменок 6-7 років. Rhythmic gymnastics provides an opportunity to learn the rules of aesthetic behaviour, to form the concept of body beauty, to develop musicality and taste. Music and dance are of great importance in rhythmic gymnastics. Musical accompaniment is designed to develop a sense of rhythm, musical ear, and coherence of movements with music. Dance elements help broaden the gymnasts' general horizons, introduce them to folk art, and develop their love for the art of the world's peoples and their own nation. They contribute to the development of coordination of movements, rhythmicity, dancing, emotionality, relaxation, and improvement of motor skills. Rhythmic gymnastics combines the already existing aesthetic gymnastics, which is based on the expressiveness of the body, as well as rhythmic gymnastics, in which the main tempo or rhythm of the musical accompaniment is the main thing. Exercises in rhythmic gymnastics are usually characterised by arbitrary movement control. Therefore, the aim of our research is to apply the methodology of combining children's and dance fitness in the educational and training process of gymnasts at the initial stage of training. Results. Exercises with elements of children's fitness, dance combinations and steps of Zumba, Hip-Hop Body ballet, Afro Jazz, Latin aerobics in combination with the programme of sports training of young gymnasts of the initial stage of training were developed and implemented in the training process. It was found that after the research the sportswomen of both groups confirmed statistically significant improvement of indicators of tests (p <0,05; p <0,01; p <0,001), at the intergroup comparison of results at the end of the research it was found in the experimental group indicators of tests are significantly higher in comparison with sportswomen of the control group (p <0,05). Conclusions. The introduction of means of children's and dance fitness into the training process of young gymnasts has a positive influence on physical fitness and emotional state of sportswomen of 6-7 years old.
dc.identifier.citationСеменова А. А. Вплив засобів танцювального фітнесу на групу гімнастики початкової підготовки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / А. А. Семенова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2024. – 36 с. : табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13800
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectхудожня гімнастика
dc.subjectтанцювальний фітнес
dc.subjectфізичні якості
dc.subjectдитячий фітнес
dc.subjectетап початкової підготовки
dc.subjectrhythmic gymnastics
dc.subjectdance fitness
dc.subjectphysical qualities
dc.subjectchildren's fitness
dc.subjectstage of initial training
dc.titleВПЛИВ ЗАСОБІВ ТАНЦЮВАЛЬНОГО ФІТНЕСУ НА ГРУПУ ГІМНАСТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
dc.title.alternativeTHE IMPACT OF DANCE FITNESS EQUIPMENT ON THE GROUP GYMNASTICS OF INITIAL TRAINING
dc.typeOther
Файли
Колекції