Життєстійкість як важливий ресурс позитивної Я-концепції особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-09-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Анотація
У статті висвітлюється тема життєстійкості як важливого ресурсу позитивної Я-концепції особистості. Життєстійкість, відповідаючи за гнучкість, адаптаційні здібності та копінг-стратегії індивіда, здатна наділяти людину відповідним ресурсом та підтримувати її позитивну Я-концепцію, яка уособлює позитивні установки людини щодо себе, своїх здібностей та можливостей, адекватну самооцінку, відкритість до нового досвіду, позитивне ставлення до інших людей та навколишнього світу. В статье освещается тема жизнестойкости как важного ресурса положительной Я-концепции личности. Жизнестойкость, отвечая за гибкость, адаптационные способности и копинг-стратегии индивида, способна наделять человека соответствующим ресурсом и поддерживать его положительную Я-концепцию, олицетворяющую положительные установки человека относительно себя, своих способностей и возможностей, адекватную самооценку, открытость нового опыта, положительное отношение к другим людям и окружающему миру. The article highlights the topic of resilience as an important resource for a positive self-concept of a person. Resilience, being responsible for flexibility, adaptive abilities and coping strategies of an individual, is able to give the person an appropriate resource and support his/her positive self-concept, which embodies positive attitudes about the person himself/herself, his/her abilities and The individual's coping abilities and coping strategies are capable of empowering the individual with an appropriate resource and supporting his/her positive self-concept.
Опис
Ключові слова
життєстійкість, Я-концепція особистості, професійне здоров’я, емоційна стійкість, жизнестойкость, Я-концепция личности, профессиональное здоровье, эмоциональная стойкость, resilience, I-personality concept, occupational health, emotional toughness
Цитування
Бацилєва О. В. Життєстійкість як важливий ресурс позитивної Я-концепції особистості / О. В. Бацилєва, І. М. Гресько // Особистісні та психофізіологічні ресурси професійної життєстійкості : матеріали ІІ наук. семінару, Київ, 16 верес. 2021 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2021. – С. 8–9.