Афганські жінки в романі Халеда Хоссейні «Тисяча сяючих сонць»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет, Гельветика
Анотація
Однією з найпомітніших фігур у сучасній літературі став Халед Хоссейні – автор романів «Тисяча сяючих сонць», «Той, хто біжить за вітром», «І луна летить по горах». Халед Хоссейні – один з сучасних американських письменників афганського походження. Мета статті – проаналізувати творчість відомого письменника Халеда Хоссейні в контексті роману «Тисяча сяючих сонць», показати своєрідність його художнього твору та жіночі образи в романі. Роман «Тисяча сяючих сонць» присвячений усім жінкам Афганістану. У романі Х. Хоссейні головними героїнями стають дві жінки – Маріам і Лейла, які, попри століття цивілізації і високих технологій, знаходяться в безправному становищі в Афганістані. Походження не має значення, оскільки як багаті, так і бідні жінки не можуть безпечно вийти на вулицю самотужки. Маріам і Лейла – цілком різні особистості, що живуть у зовсім різних світах, інакше і не пов'язані були б їхні долі, якби не жорстока війна. На сторінках роману «Тисяча сяючих сонць» описується світ недалекого минулого, автор чітко зазначає, де саме розгортається сюжет, подаються роздуми щодо людського досвіду минулих років та порівняння того, до чого можуть призвести однакові революційні ідеї, але з різними шляхами та метою їхнього здійснення. Халед Хоссейні пропонує нам своє бачення світу, тлумачення подій. Біографічний вимисел є лише імітацією біографії реального автора, сучасні твори ведуть діалог з літературою минулого, де автор зорієнтований не на читача, а на себе. Для автора важливо зрозуміти дійсність, спробувати пізнати природу речей. Роман Х. Хоссейні неймовірно трагічний і чарівно прекрасний, як старозавітна історія. Процес сприйняття Сходу на Заході проходив різні стадії – свої місця займають у відповідних літературах старозавітна тематика, інтерес до східних світо-пізнанних систем і загальнокультурної спадщини, нарешті – до революційних виступів в Кабулі. У країні, позбавленій досвіду історії, суперечності прогресу позначилися з особливою гостротою – хижацтво, спекуляції, цинічне пограбування, – і все розквітало майже без перешкод, до того ж у країну прийшла війна. One of the most prominent figures in modern literature is Khaled Hosseini, the author of the novels "A Thousand Splendid Suns", "The Kite Runner," and "And the Mountains Echoed." Khaled Hosseini is one of the contemporary American writers of Afghan origin. The aim of this article is to analyze the work of the renowned writer Khaled Hosseini in the context of the novel "A Thousand Splendid Suns" and to explore the uniqueness of his artistic creation and the portrayal of female characters in the novel. The novel "A Thousand Splendid Suns" is dedicated to all the women of Afghanistan. In the novel, H. Hosseini's main heroines are two women – Mariam and Laila – who, despite the centuries of civilization and advanced technology, find themselves in a powerless position in Afghanistan. The origins are insignificant, as both rich and poor women cannot safely venture out into the streets alone. Mariam and Laila are entirely different personalities, living in completely different worlds; their fates would have remained unrelated if not for the cruel war. The pages of the novel "A Thousand Splendid Suns" describe the world of the recent past, and the author clearly indicates where the plot unfolds. The narrative includes reflections on human experiences in past years and comparisons of how similar revolutionary ideas can lead to different paths and purposes of their realization. Khaled Hosseini offers us his vision of the world and his interpretation of events. The biographical fiction is merely an imitation of the real author's biography, as contemporary works engage in a dialogue with the literature of the past, where the author is not oriented towards the reader but towards themselves. It is essential for the author to understand reality and attempt to grasp the nature of things. H. Hosseini's novel is incredibly tragic and enchantingly beautiful, much like an ancient tale. The process of perceiving the East in the West has gone through various stages – from themes of the Old Testament to the interest in Eastern worldcognition systems and general cultural heritage, and finally to the revolutionary uprisings in Kabul. In a country devoid of historical experience, the contradictions of progress have manifested with particular acuteness – predation, speculation, cynical plundering – and everything flourished almost unimpeded until war broke out in the country.
Опис
Ключові слова
Халед Хоссейні, «Тисяча сяючих сонць», війна, ідейно-художня система, жіночий образ, Khaled Hosseini, "A Thousand Splendid Suns", war, ideological and artistic system, female characters
Цитування
Приходько В. С. Афганські жінки в романі Халеда Хоссейні «Тисяча сяючих сонць» / В. С. Приходько, Ю. О. Божко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія : зб. наук. пр. / Міжнар. гуманіт. ун-т ; [редкол.: В. Я. Мізецька, М. В. Мамич (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2024. – № 65. – С. 206–209.