Діяльністна складова активності у формуванні здоров’яорієнтованого світогляду майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Анотація
В статті розкрито сутність діяльнісної складової активності у формуванні здоров’яорієнтованого світогляду майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Проаналізовано різні види діяльності, які характеризують активність людини щодо охорони та зміцнення здоров’я майбутніх фахівців. В статье раскрыта сущность деятельностной составляющей активности в формировании здоровья ориентированного мировоззрения будущих специалистов в процессе профессиональной подготовки. Проанализированы различные виды деятельности, характеризующие активность человека в охране и укреплении здоровья будущих специалистов. The article expands the essence of the activity component of the performance in the formation of a health-oriented worldview of future specialists in the process of professional training. Various types of activities that characterize human activity to protect and promote the health of future professionals have been analyzed.
Опис
Ключові слова
майбутні фахівці, професійна підготовка, діяльність, активність, аспірантські роботи, будущие специалисты, профессиональная подготовка, деятельность, активность, аспирантские работы, future specialists, professional training, activity, performance, postgraduate work
Цитування
Матвійчук О. М. Діяльністна складова активності у формуванні здоров’яорієнтованого світогляду майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки / О. М. Матвійчук, І. М. Щербак // Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали міжнар. симпозіуму : зб. наук. пр. в 2-х ч. / Київ. нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: С. В. Страшко та ін.]. – Вип. 3., ч. 1. – Київ : Алатон, 2021. – С. 55–56.