ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ОБТЯЖЕНИХ ПОСТТРАВМАТИЧНИМ СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано проблему корекції порушень мовлення підлітків, обтяжених посттравматичним стресовим розладом. Визначено основні завдання та способи роботи, яка направлена на корекцію порушень мовлення та налагодження комунікації підлітків, які обтяжені ПТСР. Розроблено психолого-педагогічну програму для корекції порушень мовлення, висвітлино компоненти програми. Зазначено, що показники успішності подолання наслідків посттравматичного стресового розладу у підлітків включають в себе послаблення або повну відсутність симптомів ПТСР, а також позитивні зміни в когнітивній сфері, а саме подолання наслідків деформації мовленнєвих звичок та успішний результат в роботі з мовною блокадою, емоційною дисрегуляцією та заїканням. The article substantiates the problem of correcting speech disorders of teenagers burdened with post-traumatic stress disorder. The main tasks and methods of work aimed at correcting speech disorders and establishing communication of teenagers burdened by PTSD are defined. A psychological-pedagogical program for the correction of speech disorders has been developed, and the components of the program have been highlighted. It is noted that indicators of success in overcoming the consequences of post-traumatic stress disorder in adolescents include the weakening or complete absence of PTSD symptoms, as well as positive changes in the cognitive sphere, namely, overcoming the consequences of the deformation of speech habits and a successful result in work with speech blockage, emotional dysregulation and stuttering.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, заїкання, посттравматичний стресовий розлад, корекційна робота, студентські роботи, speech development, stuttering, post-traumatic stress disorder, correctional work, student works
Цитування
Голопьорова К. В. Теоретичне обгрунтування проблеми корекції порушень мовлення дітей підліткового віку, обтяжених посттравматичним стресовим розладом / К. В. Голопьорова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 89–93.