Вплив температури утримання на біологічні показники HERMETIA ILLUCENS L. (DIPTERA: STRATIOMIEIDAE) за умов штучного культивування

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Штучне розведення перспективного виду комах Hermetia illucens L. потребує детального вивчення впливу різних температурних режимів утримання на різні стадії онтогенезу за для удосконалення технологічного процесу утримання біоматеріалу. В ході досліджень було вивчено вплив діапазону температур від +15 до +26 °С на біологічні показники личинок мух. Дослідження показали, що за температури +15 °С розвиток продовжується до 34 діб у личинки і 17 діб у лялечки, (мухи виходять с дефектами, яєць не відкладають) в той час, як за температури +24-26 °С період розвитку був найкоротшим. За температури +26 °С життєздатність личинок була значимо вищою ніж за + 15 °С. Встановлена залежність маси личинок та лялечок від температури утримання комах. При низьких температурах маса личинок та лялечок значимо зменшується. Температура в досліджуваному діапазоні +20-26 °С значимо не вплинула на індивідуальну плодючість самок. Встановлено позитивний вплив тимчасового зниження температури утримання передлялечки до +7 °С на швидкість переходу на наступну стадію розвитку та загальну життєздатність комах. Проведені дослідження показали перспективність використання низьких температур для оптимізації біоматеріалу. Запропонований спосіб оптимізації може сприяти підвищенню загальної життєздатності популяції та добору особин з підвищеними темпами розвитку. Додаткова догодівля личинок, які почали активно перетворюватись у передлялечку тривалий час не ефективна. Це призводить до додаткових затрат корму, подовження періоду розвитку та зниження ефективності виробництва. Культивування H. illucens в штучних умовах на території України можливе, за умов дотримання оптимальних для даного виду параметрів. Температуру доцільно використовувати як фактор оптимізації біоматеріалу для реалізації програм розведення. Artificial rearing of the promising species of insects Hermetia illucens L. requires a detailed study of the effect of different temperature regimes of keeping at different stages of ontogenesis in order to improve the technological process of keeping the biomaterial. In the course of the research, the influence of the temperature range from +15 to +26 °С on the biological parameters of fly larvae was studied. Studies have shown that at a temperature of +15 °C, development continues up to 34 days in the larva and 17 days in the pupa (flies have defects, and do not lay eggs), while at a temperature of +24−26 °C, the development period was the shortest. At a temperature of +26 °C, the viability of larvae was significantly higher than at +15 °C. The dependence of the mass of larvae and pupae on temperature has been proved. At low temperatures, the mass of larvae and pupae decreases significantly. The temperature in the studied range of +20−26°C did not significantly affect the individual fecundity of females.Cultivation of H. illucens in artificial conditions in the territory of Ukraine is possible, provided that the optimal parameters for this species are observed. It is advisable to use temperature as a biomaterial optimization factor for the implementation of rearing programs. The positive effect of a temporary decrease in the temperature of rearing of the prepupa to +7 °C on the rate of transition to the next stage of development and the overall viability of insects has been established. The studies have shown the promise of using low temperatures to optimize the biomaterial. The suggested optimization method can help increase overall viability by increasing the rate of development. Additional feeding of larvae that have begun to actively transform into a prepupa for a long time is not effective. This leads to additional feed costs, a lengthening of the development period and a decrease in production efficiency.
Опис
Ключові слова
штучне розведення, Hermetia illucens L., техноценоз, температура, оптимізація, життєздатність, artificial breeding, artificial breeding, technocenosis, emperature, optimization, viability
Цитування
Вплив температури утримання на біологічні показники HERMETIA ILLUCENS L. (DIPTERA: STRATIOMIEIDAE) за умов штучного культивування / Т. Ю Маркіна, Я. О. Бачинська, О. Д. Молчанова, В. П. Баркар // Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Т. 22, № 2. – С. 87–93.