ЦІННІСТНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПОДРУЖЖЯ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СІМ’Ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ПП «Аксіома»
Анотація
У статті проаналізовано взаємозв’язок ціннісних орієнтацій подружжя та психологічного здоров’я сім’ї. За допомогою опитувальника В. В. Століна досліджено рівень задоволеності шлюбом та відібрано подружжя із достатнім рівнем цього показника. Визначено якісні показники психологічного здоров’я сім’ї, які характеризують міру її благополуччя, зокрема, схожість сімейних цінностей, функціонально-рольову узгодженість, соціально-рольову адекватність в сім’ї, адаптивність у мікросоціальних стосунках, спрямованість на сімейне довголіття за допомогою низки методик діагностики психологічного здоров’я В. С. Торохтія. Проведено порівняльний аналіз особливостей сімейної взаємодії чоловіків та жінок. Встановлено, що у подружніх пар із достатнім рівнем задоволеності шлюбом середній рівень функціонально-рольової узгодженості, спрямованості на сімейне довголіття, рольової адекватності та адаптивності в мікросоціальних стосунках, але низький рівень подібності сімейних цінностей. Шляхом кореляційного аналізу визначено характер взаємозв’язку між компонентами психологічного здоров’я та задоволеністю шлюбом подружніх пар. Показано, що задоволеність шлюбом визначається такими компонентами психологічного здоров’я сім’ї, як спрямованість на сімейне довголіття, функціонально-рольова узгодженість та адаптивність у мікросоціальних стосунках. Досліджено особливості індивідуальних ціннісних орієнтацій чоловіків та жінок, які задоволені шлюбом, за допомогою тесту ціннісних орієнтацій Ш. Шварца. Показано, що чоловікам властиві такі ціннісні орієнтації, як «стимуляція», «досягнення», «влада», які забезпечують їх домінантне становище в сімейних стосунках. Для жінок характерна перевага таких цінностей, як «універсалізм», «конформізм» і «доброта», що вважаються типово фемінними. Встановлено кореляційні зв’язки показників психологічного здоров’я сім’ї та ціннісних орієнтацій у подружніх пар, що задоволені шлюбом. Показано, що спрямованість на сімейне довголіття корелює із цінностями «традиції» та «безпека», функціонально-рольова узгодженість – із цінностями «стимуляція» та «універсалізм». Отримані дані узагальнено та представлено у вигляді таблиць і кореляційних плеяд. В якості перспективного напрямку подальших досліджень може бути вивчення системних характеристик функціонування сімей із порушеннями психологічного здоров’я. В статье проанализирована взаимосвязь ценностных ориентаций супругов и психологического здоровья семьи. С помощью опросника В. В. Столина исследован уровень удовлетворённости браком и отобраны супруги с достаточным уровнем этого показателя. Определены качественные показатели психологического здоровья семьи, которые характеризуют степень её благополучия, а именно, сходство семейных ценностей, функционально-ролевая согласованность, социально-ролевая адекватность в семье, адаптивность в микросоциальных отношениях, направленность на семейное долголетие, с помощью батареи методик диагностики психологического здоровья В. С. Торохтия. Проведён сравнительный анализ особенностей семейного взаимодействия мужчин и женщин. Установлено, что у супружеских пар с достаточным уровнем удовлетворённости браком средний уровень функционально-ролевой согласованности, направленности на семейное долголетие, ролевой адекватности и адаптивности в микросоциальных отношениях, но низкий уровень сходства семейных ценностей. Путём корреляционного анализа определён характер взаимосвязи между компонентами психологического здоровья и удовлетворённостью браком супружеских пар. Показано, что удовлетворённость браком определяется такими компонентами психологического здоровья семьи, как направленность на семейное долголетие, функционально-ролевая согласованность и адаптивность в микросоциальных отношениях. Исследованы особенности индивидуальных ценностных ориентаций мужчин и женщин, удовлетворённых браком, с помощью теста ценностных ориентаций Ш. Шварца. Показано, что мужчинам свойственны такие ценностные ориентации, как «стимуляция», «достижение», «власть», обеспечивающие их доминантное положение в семейных отношениях. Для женщин характерно преобладание таких ценностей, как «универсализм», «конформизм» и «доброта», которые считаются типично феминными. Установлены корреляционные связи показателей психологического здоровья семьи и ценностных ориентаций у супружеских пар, удовлетворённых браком. Показано, что направленность на семейное долголетие коррелирует с ценностями «традиции» и «безопасность», а функционально-ролевая согласованность – с ценностями «стимуляция» и «универсализм». Полученные данные обобщены и представлены в виде таблиц и корреляционных плеяд. В качестве перспективного направления дальнейших исследований может быть изучение системных характеристик функционирования семей с нарушениями психологического здоровья. The paper analyzed the correlation of value orientations of the spouses and family psychological health. The level of marriage satisfaction was researched by the questionnaire of V. V. Stolin. The spouses with a sufficient level of this index were selected. Quality indicators of psychological health of the family, which is characterized by the measure of its welfare, namely, the similarity of family values, the functional-role coordination, social-role adequacy in the family, adaptability in microsocial relationship, focus on marital longevity have been identified, by a battery of psychological health diagnostic techniques of V.S. Torokhtii. The comparative analysis of the features of family interaction of men and women was conducted. It was found that couples with a sufficient level of marriage satisfaction have an average level of functionally-role coordination, focus on marital longevity, role adequacy and adaptability in microsocial relationship, but a low level of similarity of family values. By correlation analysis it was determined the nature of the relationship between the components of psychological health and marital satisfaction of couples. It is shown that marriage satisfaction is determined by such components of psychological health of the family as the focus on marital longevity, functional-role coordination and adaptability in microsocial relationship. With the help of the test of value orientations of Sh. Schwartz the individual features of value orientations of men and women being satisfied with the marriage are studied. It has been shown that men are characterized by such values, as «stimulation», «achievement», «power» to ensure their dominant position in family relations. Women are characterized by the predominance of such values as «universalism», «conformism» and «kindness», which are considered typically feminine. The correlation between indicators of psychological health and family value orientations of couples satisfied with the marriage is established. It is shown that the orientation on marital longevity is correlated with the values of «tradition» and «safety». It was found that the functional-role coordination correlates with the values of «stimulation» and «universalism». These data are summarized and presented in the form of tables and pleiades of correlation. A promising area of further research may be systemic study of the functioning of families with psychological health problems.
Опис
Ключові слова
подружжя, психологічне здоров’я сім’ї, схожість сімейних цінностей, функціонально-рольова узгодженість, соціально-рольова адекватність, адаптивність в мікросоціальних стосунках, спрямованість на сімейне довголіття, задоволеність шлюбом, ціннісні орієнтації, супруги, психологическое здоровье семьи, сходство семейных ценностей, функционально-ролевая согласованность, социально-ролевая адекватность, адаптивность в микросоциальных отношениях, направленность на семейное долголетие, удовлетворённость браком, ценностные ориентации, spouses, psychological health of the family, similarity of family values, functional-role coordination, social-role adequacy, adaptability in microsocial relationship, focus on marital longevity, marriage satisfaction, value orientations
Цитування
Крамченкова В. О. Ціннісні орієнтації подружжя як чинник психологічного здоров’я сім’ї / В. О. Крамченкова // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 33. – С. 327–338.