Мінливість розміру кладки мухоловки білошийої в умовах трансформованих ландшафтів північно-східної України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка, Малий видавничий центр біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка
Анотація
Досліджено мінливість розміру кладки мухоловки білошийої у трансформованих ландшафтах Північно-Східної України. Дослідження проводили протягом 2009−2012 років на трьох територіях Північно-Східної України, які мали подібні біогеоценотичні умови, але різний рівень трансформованості (Генсирук, 1987). Аналіз морфометричних показників яєць мухоловки здійснювали за методикою Ю. В. Костіна (1977). Зокрема, до аналізу було залучено 3307 яєць мухоловки білошийої. Проаналізована варіабельність розміру кладки мухоловки білошийої на різних територіях. Було досліджено залежність розміру кладки від температури повітря у 2006−2011 роках в умовах НПП «Гомільшанські ліси». У результаті було з’ясовано, що без зазначених корекцій розмір кладки мухоловки строкатої зменшується на 0,038 яйця на кожні 100 км у північному напрямку, а після відповідних корекцій розмір кладки демонструє достовірне лінійне збільшення до півночі на 0,037 яйця на кожні 100 км (Berndt, Winkel, 1967; Паевский, 1985). Исследована изменчивость размера кладки мухоловки-белошейки в трансформированных ландшафтах Северо-Восточной Украины. Исследования проводились в течение 2009-2012 годов на трех территориях Северо-Восточной Украины, имели подобные биогеоценотический условия, но разный уровень трансформованости (Генсирук, 1987). Анализ морфометрических показателей яиц мухоловки осуществляли по методике Ю. В. Костина (1977). В частности, к анализу были привлечены 3307 яиц мухоловки-белошейки. Проанализирована вариабельность размера кладки мухоловки-белошейки на разных территориях. Было исследовано зависимость размера кладки от температуры воздуха в 2006-2011 годах в условиях НПП «Гомольшанские леса». В результате было выяснено, что без указанных коррекций размер кладки мухоловки пестрой уменьшается на 0,038 яйца на каждые 100 км в северном направлении, а после соответствующих коррекций размер кладки демонстрирует достоверное линейное увеличение до севера на 0,037 яйца на каждые 100 км (Berndt, Winkel , 1967; Паевский, 1985). The variability of the clutch size of the white collar flycatcher in the transformed landscapes of North-Eastern Ukraine was studied. The studies were carried out during 2009-2012 in three territories of North-Eastern Ukraine; they had similar biogeocenotic conditions, but different levels of transformation (Gensiruk, 1987). The analysis of morphometric parameters of flycatcher eggs was carried out according to the method of Yu. V. Kostin (1977). In particular, 3307 white collar flycatcher eggs were involved in the analysis. The variability of the clutch size of the white collar flycatcher in different territories was analyzed. The dependence of the size of the clutch on the air temperature in 2006-2011 was investigated under the conditions of the NPP "Gomolshanskiy forests". As a result, it was found that without the indicated corrections, the clutch size of the variegated flycatcher decreases by 0.038 eggs per 100 km northward, and after appropriate corrections, the clutch size demonstrates a significant linear increase to the north by 0.037 eggs per 100 km (Berndt, Winkel, 1967 ; Paevsky, 1985).
Опис
Ключові слова
мухоловка білошия, розмір кладки, трансформовані ландшафти, яйця, температурний режим, гніздування, мухоловка белошейка, размер кладки, трансформированные ландшафты, яйца, температурный режим, гнездования, white-necked flytrap, masonry size, transformed landscapes, eggs, temperature regime, nesting
Цитування
Савинська Н. О. Мінливість розміру кладки мухоловки білошийої в умовах трансформованих ландшафтів північно-східної України / Н. О. Савинська, А. Б. Чаплигіна // Наукові читання пам’яті професора Ф. Й. Страутмана : матеріали читань, Львів, 7 березня 2013 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Малий видавн. центр біол. ф-ту ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 56 с.