Формування соціокультурної компетентності в майбутніх учителів англійської мови в процесі позааудиторної роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено проблем і формування соціокультурної ком петентності в майбутніх учителів англійської мови в процесі позааудиторної роботи, актуальність якої зумовлюється процесами глобалізації та інтеграції України до світового та європейського освітнього простору. Автором з’ясовано суть соціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови як професійно-особистісного інтегративного утворення. Розкрито роль і значення соціокультурної компетентності для майбутніх учителів англійської мови. The article is devoted to the problem of the formation of sociocultural сompetence in future English language teachers in the process of extracurricular work, the relevance of which is determined by the processes of globalization and integration of Ukraine into the world and European educational space. The author clarified the essence of the sociocultural competence of future teachers of the English language as a professional and personal integrative formation.The role and significance of sociocultural competence for future English language teachers is revealed.
Опис
Ключові слова
учитель англійської мови, соціокультурна компетентність, позааудторна робота, англомовний клуб, English language teacher, sociocultural competence, extracurricular work, English language club, formation
Цитування
Єгорова О. В. Формування соціокультурної компетентності в майбутніх учителів англійської мови в процесі позааудиторної роботи / О. В. Єгорова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. О. Матвєєва (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 59. – С. 29–40.