ФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ МИСЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ МОВЛЕНЕВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

dc.contributor.authorСинящок, В. С.
dc.date.accessioned2023-04-03T13:05:00Z
dc.date.available2023-04-03T13:05:00Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджено процес музично-естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні процесу естетичного виховання засобами музичного мистецтва шляхом проектування даних філософії, психології та фізіології на площину педагогічного процесу; у з’ясуванні педагогічного потенціалу української народної дитячої пісні, зокрема її синкретичної природи; у розробці та експериментальній перевірці моделі формування естетичного ставлення у дітей до народно-пісенного жанру, методики розвитку музичних здібностей у визначенні залежності між рівнем інформативності дитини щодо об’єкту естетичного, творчого опанування та ступенем її самовираження; у виявленні сфер індивідуального творчого прояву дитини при роботі з українською дитячою піснею. The qualification work investigates the process of musical and aesthetic education of senior preschool children. The scientific novelty and theoretical significance of the work lies in the theoretical substantiation of the process of aesthetic education by means of musical art by projecting the data of philosophy, psychology and physiology onto the plane of the pedagogical process; in clarifying the pedagogical potential of Ukrainian folk children's songs, in particular its syncretic nature; in developing and experimentally testing a model for the formation of aesthetic attitudes in children to the folk song genre, methods of developing musical abilities in determining the relationship between the level of information of the child about the object of aesthetic and creative mastery and the degree of his/her self-expression; in identifying areas of individual creative manifestation of the child when working with Ukrainian children's songs.
dc.identifier.citationСинящок В. С. Формування операцій мислення старших дошкільників у процесі мовленевої компетентності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / В. С. Синящок ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 76 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10677
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectрозвиток музичних здібностей
dc.subjectестетичне виховання
dc.subjectмузичне мистецтво
dc.subjectукраїнська народна дитяча пісня
dc.subjectдіти старшого дошкільного віку
dc.subjectdevelopment of musical abilities
dc.subjectaesthetic education
dc.subjectmusical art
dc.subjectUkrainian folk children's song
dc.subjectchildren of senior preschool age
dc.titleФОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ МИСЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ МОВЛЕНЕВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
dc.title.alternativeFORMATION OF THINKING OPERATIONS OF SENIOR PRESCHOOLERS IN THE PROCESS OF SPEECH COMPETENCE
dc.typeOther
Файли
Колекції