КАЛІГРАФІЧНА СПАДЩИНА СКОВОРОДИ НА РОЗДОРІЖЖІ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМ, ГРЕЦЬКИМ ТА СЛОВ’ЯНСЬКИМ СКОРОПИСОМ XVIII СТОЛІТТЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто рукописи українського філософа з точки зору палеографії та естетики письма. Для візуальної наочності наведена палеографічна таблиця куди війшли всі найбільш характерні літери, які використовував Сковорода у своїх рукописах. Зазначено, що ритм рукопису Сковороди не монотонний, численні маюскульні літери нагадують птахів, що сидять на рядках, то вистрибуючи, то ховаються за гілками ліній. По візуальній тканині та духу натурфілософії, аркуші Григорія Саввича нагадують прекрасний Віденський Діоскорид (Codex Vindobonensis V століття), попри того що стилістика письма геть різна. У цьому рукописі реалістичні зображення сов, синиць і яструбів перемежовується з витонченим грецьким унціалом, подібно до того, як крик сови над нічною річкою Ворсклою переплітається з грецькими та українськими співами Охтирського монастиря, де любив схилити голову наш філософ. А мініатюри, що зображують диспути вчених, схожі на гуртки птахів і тварин, які сперечаються і міркують у байках та діалогах Сковороди. Індивідуальність почерку філософа відображала не тільки філософський погляд автора, його характер та естетичні уподобання, а й мультикультурний дух епохи наприкінці пишного Бароко. The publication examines the manuscripts of the Ukrainian philosopher from the point of view of paleography and aesthetics of writing. For visual clarity, a paleographic table is provided, which includes all the most characteristic letters used by Skovoroda in his manuscripts. It is noted that the rhythm of Skovoroda's manuscript is not monotonous, numerous capital letters resemble birds, sitting on the lines, sometimes jumping out, then hiding behind the branches of the lines. In terms of visual fabric and the spirit of natural philosophy, Hrigory Savvych's pages resemble the beautiful Viennese Dioscorides (Codex Vindobonensis of the 5th century), despite the fact that the style of writing is completely different. In this manuscript, realistic depictions of owls, titmice, and hawks are interspersed with elegant Greek uncial, just as the cry of an owl over the night Vorskla river intertwines with the Greek and Ukrainian chants of the Okhtyr monastery, where our philosopher liked to bow his head. And the miniatures depicting the disputes of scientists look like groups of birds and animals arguing and reasoning in Skovoroda's fables and dialogues. The individuality of the philosopher's handwriting reflected not only the philosophical view of the author, his character and aesthetic preferences, but also the multicultural spirit of the era at the end of the magnificent Baroque.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., український філософ, каліграфічна спадщина, палеографія, сковородинознавство, H. S. Skovoroda, Ukrainian philosopher, calligraphic heritage, paleography, Skovorodastudies
Цитування
Чекаль О. Каліграфічна спадщина Сковороди на роздоріжжі між європейським, грецьким та слов’янським скорописом XVIII століття / О. Чекаль // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 265–283.