Соціолінгвістичний аспект історії педагогічних ідей: евристичний потенціал концепції Альфреда К. Тремля

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка
Анотація
Стаття присвячена соціолінгвістичному аспекту історії педагогічних ідей, який вказує на зв’язок педагогічних ідей з відповідними конструктами соціальної дійсності. На думку Тремля, мова виступає в історико-педагогічних текстах "механізмом, який забезпечує варіативність змісту", селекцію його складових". Статья посвящена социолингвистическому аспекту истории педагогических идей, указывающему на связь педагогических идей с соответствующими конструктами социальной действительности. По мнению Тремля, речь выступает в историко-педагогических текстах "механизмом, обеспечивающим вариативность содержания", селекцией его составляющих". The article deals with the sociolinguistic aspect of the history of pedagogical ideas, pointing out the connection of pedagogical ideas with corresponding constructions of social reality. According to Treml, speech acts in historical-pedagogical texts as "a mechanism providing variability of content", a selection of its components".
Опис
Ключові слова
соціолінгвістичний аспект, історія педагогіки, педагогічні ідеї, філософська педагогіка, социолингвистический аспект, история педагогики, педагогические идеи, философская педагогика, sociolinguistic aspect, history of education, pedagogical ideas, philosophical pedagogy
Цитування
Григорова Н. В. Соціолінгвістичний аспект історії педагогічних ідей: евристичний потенціал концепції Альфреда К. Тремля / Н. В. Григорова // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання [Електронне наукове видання] : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 8 черв. 2021 р. / Ін-т педагогіки НАПН України ; [редкол.: О. М. Топузов та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2021. – С. 75–76.