Упровадження ділової гри як активного методу навчання у підготовку майбутніх фахівців охорони здоров’я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Анотація
Висвітлено проблему впровадження активних методів навчання у підготовку майбутніх фахівців охорони здоров’я. Обґрунтовано ігрові методи, як один з ефективних методів формування емоційно особистісного сприйняття фахової діяльності та професійної компетентності майбутніх фахівців охорони здоров’я. Наголошено на впровадженні ділових ігор з метою підвищення мотивації та якості навчання студентів, для розвитку їх творчих здібностей, ініціативності, самокритичності і можливості до самореалізації. В статье освещена проблема внедрения активных методов обучения в подготовку будущих специалистов здравоохранения. Обоснованы игровые методы, как один из эффективных методов формирования эмоционально-личностного восприятия профессиональной деятельности и профессиональной компетентности будущих специалистов здравоохранения. Отмечено внедрение деловых игр с целью повышения мотивации и качества обучения студентов, для развития их творческих способностей, инициативности, самокритичности и возможности к самореализации. In article the problem of search of new, more effective forms and methods of training is covered. The emphasis is placed on introduction of active methods of training in training of future experts of health care for increase, on the one hand, of independent work of students, and with another, various ways of an intensification of teaching and educational process on a practical training.Game methods as one of effective methods of formation of emotional and personal perception of professional activity and professional competence of future experts of health care are proved.Use of business games for the purpose of increase of motivation and quality of training of students, for development of their creative abilities, initiative, self-criticism and opportunity to selfrealization is noted.It is revealed that business games intensify process of training and approach it to real professional activity that helps future worker of health protection to learn to make independently decisions in difficult situations and to gain skills and abilities for rather short term.
Опис
Ключові слова
активні методи навчання, ділова гра, працівники охорони здоров’я, активные методы обучения, деловая игра, работники здравоохранения, active methods of training, business game, workers of health care
Цитування
Дрожик Л. В. Упровадження ділової гри як активного методу навчання у підготовку майбутніх фахівців охорони здоров’я / Л. В. Дрожик // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [голов. ред. М. І. Степаненко]. – Полтава, 2017. – Вип. 19. – С. 142–147.