Advisory management in the field of higher education: directions and models

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
PC Technology Center
Анотація
The Object of Research: management of higher improvements and advisory services, aimed at achieving the program outputs of the educational process by creating conditions for effective advisory support for applicants and staff of educational institutions. The issue to study: the introduction of measures and methods of advisory management in the quality of higher education management. The Main Scientific Results: the conceptual bases of advisory management as a system of principles, measures and methods of advisory management are revealed. Based on the subject approach, the models of the advisory process in higher education institutions are identified and characterized, the effectiveness of combining the models of internal and external counseling to ensure the quality of higher education is proved. The Area of Practical Application of Research Outputs: higher education institutions and institutions managing higher education. Innovative technological product: on the basis of the subject approach the technologies of advisory management are revealed. The introduction of these technologies into management of higher education improvements allows to use effectively the opportunities of advisory models of knowledge and information flow to achieve program outputs of educational process. The field of application of innovative technological product: practice of formation, implementation and development of management system of educational services improvements. Об'єкт дослідження: управління вищими вдосконаленнями та консультативні послуги, спрямовані на досягнення програмних результатів навчального процесу шляхом створення умов для ефективної консультативної підтримки заявників та працівників навчальних закладів. Питання для вивчення: запровадження заходів та методів дорадчого управління в якості управління вищою освітою. Основні наукові результати: розкрито концептуальні основи дорадчого управління як системи принципів, заходів та методів дорадчого управління. На основі предметного підходу визначено та охарактеризовано моделі консультативного процесу у вищих навчальних закладах, доведено ефективність поєднання моделей внутрішнього та зовнішнього консультування для забезпечення якості вищої освіти. Сфера практичного застосування результатів досліджень: вищі навчальні заклади та установи, що керують вищою освітою. Інноваційний технологічний продукт: на основі предметного підходу розкрито технології дорадчого управління. Впровадження цих технологій в управління удосконаленням вищої освіти дозволяє ефективно використовувати можливості консультативних моделей потоків знань та інформації для досягнення програмних результатів навчального процесу. Галузь застосування інноваційного технологічного продукту: практика формування, впровадження та розвитку системи управління удосконаленням освітніх послуг. Объект исследования: управление высшими усовершенствованиями и консультативные услуги, направленные на достижение программных результатов учебного процесса путем создания условий для эффективной консультативной поддержки заявителей и работников учебных заведений. Вопросы для изучения: введение мер и методов совещательного управления в качестве управления высшим образованием. Основные научные результаты: раскрыты концептуальные основы совещательного управления как системы принципов, мер и методов совещательного управления. На основе предметного подхода определены и охарактеризованы модели консультативного процесса в высших учебных заведениях, доказана эффективность сочетания моделей внутреннего и внешнего консультирования для обеспечения качества высшего образования. Сфера практического применения результатов исследований: высшие учебные заведения и учреждения, управляющие высшим образованием. Инновационный технологический продукт: на основе предметного подхода раскрыто технологии совещательного управления. Внедрение этих технологий в управление совершенствованием высшего образования позволяет эффективно использовать возможности консультативных моделей потоков знаний и информации для достижения программных результатов учебного процесса. Область применения инновационного технологического продукта: практика формирования, внедрения и развития системы управления совершенствованием образовательных услуг.
Опис
Ключові слова
management of higher education, improvements, advisory management, models of the advisory process, управління вищою освітою, вдосконалення, консультативне управління, моделі консультативного процесу, управление высшим образованием, совершенствования, консультативное управление, модели консультативного процесса
Цитування
Marchenko, O., Radchenko, L., Guzenko, H., Kryvosheeva, N., Shcheblykina, T. (2020). Advisory management in the field of higher education: directions and models. ScienceRise, 3, 52–57. doi: http://dx.doi.org/10.21303/2313-8416.2020.001338