Збереження психологічного здоров’я багатодітної сім’ї в умовах пандемії Covid-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-12-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Анотація
В статті розглянуто збереження психологічного здоров’я багатодітної сім’ї в умовах пандемії Covid-19. Проблема збереження психологічного здоров’я багатодітних сімей є досить актуальною та потребує значної уваги з боку науковців різних сфер та вагомих досліджень, які дадуть відповідь на природу процесів, що виникають в організмі та психіці людини в період світових криз та пандемій. Кожна багатодітна сім’я має самостійно вирішувати як підтримувати психологічне здоров’я усіх своїх членів, пам’ятаючи про індивідуально-психологічні й вікові особливості, проте важливо на державному рівні затверджувати та упроваджувати цільові програми просвіти населення в період пандемії із залученням соціальних, медичних та освітніх секторів. В статье рассмотрено сохранение психологического здоровья многодетной семьи в условиях пандемии Covid-19. Проблема сохранения психологического здоровья многодетных семей достаточно актуальна и требует значительного внимания со стороны ученых различных сфер и весомых исследований, которые ответят на природу процессов, возникающих в организме и психике человека в период мировых кризисов и пандемий. Каждая многодетная семья должна самостоятельно решать, как поддерживать психологическое здоровье всех своих членов, помня об индивидуально-психологических и возрастных особенностях, однако важно на государственном уровне утверждать и внедрять целевые программы просвещения населения в период пандемии с привлечением социальных, медицинских и образовательных секторов. The article deals with the preservation of psychological health of a large family under Covid-19 pandemic conditions. The problem of maintaining psychological health of families with many children is quite urgent and requires considerable attention from scientists of different fields and weighty research that will answer the nature of processes occurring in human organism and psyche during world crises and pandemics. Each large family must decide for itself how to maintain the psychological health of all its members, keeping in mind individual psychological and age specificities, but it is important to approve and implement targeted public education programmes at the state level, involving social, medical and educational sectors.
Опис
Ключові слова
психологічне здоров’я, багатодітна сім’я, пандемія, Covid-19, психологическое здоровье, многодетная семья, пандемия, psychological health, large family, pandemic
Цитування
Ібрагім Ю. С. Збереження психологічного здоров’я багатодітної сім’ї в умовах пандемії Covid-19 / Ю. С. Ібрагім // Фізичне виховання та спорт в закладах вищої освіти : матеріали ІI Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), Харків,18 груд. 2020 р. / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця [та ін.]. – Харків, 2020. – С. 71–76.