ВИКОРИСТАННЯ ТВОРІВ ДЛЯ ГІТАРИ НА УРОЦІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ЗОШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, як на уроках музики учні знайомляться з кращими зразками української народної музики, фольклору, творами композиторів-класиків, масовими піснями. Основою виховання музичної культури учнів є засвоєння саме класичної спадщини. Важливим завданням музичного виховання в школі є формування музичної культури учнів в процесі спілкування з музикою, внаслідок чого формуються їхні інтереси, погляди, смаки тощо. На уроках музичного мистецтва використовується небагато творів для слухання у виконанні на гітарі, але ці твори відіграють досить велику роль у розвитку естетичного смаку та творчих здібностей учнів. В статье рассмотрено, как на уроках музыки учащиеся знакомятся с лучшими образцами украинской народной музыки, фольклора, произведениями композиторов-классиков, массовыми песнями. Основой воспитания музыкальной культуры учащихся является усвоение именно классического наследия. Важной задачей музыкального воспитания в школе является формирование музыкальной культуры учащихся в процессе общения с музыкой, в результате чего формируются их интересы, взгляды, вкусы и тому подобное. На уроках музыкального искусства используется немного произведений для слушания в исполнении на гитаре, но эти произведения играют достаточно большую роль в развитии эстетического вкуса и творческих способностей учащихся. The article considers how the pupils are acquainted with the best samples of Ukrainian folk music, folklore, works of classical composers, mass songs at music lessons. The basis of education of musical culture of the students is the acquisition of the classical heritage. An important task of music education at school is to shape the musical culture of the pupils as they interact with music, thus shaping their interests, views, tastes, and the like. There are not many pieces used in music lessons that can be listened to on the guitar, but these pieces play a rather important role in developing the students' aesthetic taste and creativity.
Опис
Ключові слова
музичне виховання, гітара, учні, магістерські роботи, музыкальное воспитание, гитара, ученики, магистерские работы, music education, guitar, pupils, master's work
Цитування
Склярова Ю. С. Використання творів для гітари на уроці музичного мистецтва в ЗОШ / Ю. С. Склярова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 133–135.