Основи креативності в графічному дизайні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Чанчунський університет
Анотація
В навчальному посібнику розглянуто методичні підходи щодо професійної підготовки майбутніх графічних дизайнерів на основі розробленого авторського спецкурсу, який сприяє розвитку креативного дизайн-мислення в умовах збереження національної специфіки. Навчальний посібник "Основи креативності в графічному дизайні" разрахований на здобувачів вищої освіти і всіх, хто цікавиться дизайном та мистецтвом. 以作者的特殊课程为基础的培训手册考虑了未来平面设计师专业培训的有条不紊的方法,促进了在保留民族特色的情况下创造性设计思维的发展。 学习指南“平面设计创意基础”适用于高等教育学生和任何对设计和艺术感兴趣的人。Methodical approaches to the professional training of future graphic designers are considered in the training manual based on the author's special course, which promotes the development of creative design thinking in conditions of preservation of national specificity. The study guide "Fundamentals of creativity in graphic design" is intended for students of higher education and anyone interested in design and art.
Опис
Ключові слова
графічний дизайн, креативність, креативність у графічному мистецтві, форма графічного творчого вираження, техніки графічного вираження, методи графічного вираження, плакат, 平面设计, 创意, 平面艺术创意, 平面创意表现形式, 平面表现技巧, 平面表现方法, 海报, graphic design, creativity, creativity in graphic art, form of graphic creative expression, techniques of graphic expression, methods of graphic expression, poster
Цитування
Цзю Дутін. Основи креативності в графічному дизайні = 平面设计中的创意基础 : навч. посіб. / Цзю Дутін, Т. В. Паньок ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Чанчун. ун-т. – Харків – Чанчунь : [б.в], 2022. – 121 с., іл.