Синтаксичні засоби вираження оцінки: невласне питальні безособово-інфінітивні речення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Схарактеризовано особливості вживання невласне питальних безособово-інфінітивних речень (модель “чого / чому / для чого / навіщо Inf?”) як продуктивної моделі реалізації оцінної функції. Аксіологічну маркованість досліджуваної конструкції забезпечують (а) уживання інфінітивної форми у вторинній функції; (б) реалізація непитального суб’єктивно-модального значення питальною конструкцією. Названу дієсловом-інфінітивом дію мовець кваліфікує як недоречну, оцінює негативно. У межах конструкції описано підтипи за здійсненістю / нездійсненістю дії та за спрямованістю висловлювання з більш детальною диференціацією кожного з них. The peculiarities of the use of non-interrogative impersonal-infinitive sentences (the model "what / why / for what / why Inf?") as a productive model of the evaluative function are characterized. The axiological marking of the studied construction is provided by (a) the use of the infinitive form in the secondary function; (b) the realization of the non-interrogative subjective-modal meaning by the interrogative construction. The action named by the infinitive verb is qualified by the speaker as inappropriate, evaluated negatively. Within the construction, subtypes are described according to the feasibility / impracticability of the action and the direction of the statement with a more detailed differentiation of each of them.
Опис
Ключові слова
невласне питальні безособово-інфінітивні речення, оцінна функція, вторинна функція, інфінітив, non-proprietary interrogative impersonal-infinitive sentences, evaluative function, secondary function, infinitive
Цитування
Халіман О. В. Синтаксичні засоби вираження оцінки: невласне питальні безособово-інфінітивні речення / О. В. Халіман // Структурно-семантичні складові дискурсу : матеріали наук. читань, присвяч. ювілею д-ра філол. наук, проф., засновника Харків. філол. шк. з синтаксису складного речення і тексту Г. Ф. Калашнікової, Харків, 18–19 трав. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 106–110.