ЗОВНІШНЯ МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасні глобалізаційні процеси, які обумовлюють напрям і характер розвитку світової економіки, характеризуються суттєвою активізацією міжнародної трудової міграції. Структура та обсяги міграційних потоків дедалі дієвіше впливають на стан трудового потенціалу – головної конкурентної переваги у сучасній глобальній економіці. Зовнішня міграція робочої сили призвела до значних проблем на українському ринку праці. Современные глобализационные процессы, которые обусловливают направление и характер развития мировой экономики, характеризуются существенной активизацией международной трудовой миграции. Структура и объемы миграционных потоков все действеннее влияют на состояние трудового потенциала – главного конкурентного преимущества в современной глобальной экономике. Внешняя миграция рабочей силы привела к значительным проблемам на украинском рынке труда. Modern globalization processes, which determine the direction and nature of the world economy, are characterized by a significant intensification of international labor migration. The structure and volume of migration flows are increasingly influencing the state of labor potential – the main competitive advantage in today's global economy. External labor migration has led to significant problems in the Ukrainian labor market.
Опис
Ключові слова
економіка України, трудова міграція, український ринок праці, національна економіка, студентські роботи, экономика Украины, трудовая миграция, украинский рынок труда, национальная экономика, студенческие работы, ukraine economy, labor migration, ukrainian labor market, national economy, student work
Цитування
Чупир Ю. В. Зовнішня міграція робочої сили та її наслідки для економіки України / Ю. В. Чупир // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІV Міжвуз. студент. наук. конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 55–57.