Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 45

Немає доступних мініатюр
Дата
2015
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено результати наукових досліджень та методичні розробки викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, освітян України та Китайської Народної Республіки. Досліджуються проблеми історії вітчизняної педагогіки й освіти (І. Леонтьєва, Т. Паньок, К. Фендріков), а також новітні тенденції розвитку освітянської справи (О. Вороненко, І. Жовтоніжко, М. Карпенко, М. Лаптєва, Ю. Ситникова, К. Юр’єва). Досвід розвитку освітніх систем різних країн представлено в роботах Т. Єрмакової (Польща), Чжан Луна (КНР). Висвітлено практику розбудови систем неперервної педагогічної освіти України (В. Деміденко) і Китаю (Чжан Лун). Розкрито історичні аспекти суспільної опіки дітей та молоді (В. Фомін), а також досвід співпраці загальноосвітніх навчальних закладів та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. The collection of articles represents results of scientific research works and methodic developments of higher educational institutions teachers, doctoral students, post-graduate students, and educators from Ukraine and the People’s Republic of China. The problems of history of Ukrainian pedagogics and education (I. Leontieva, T. Panyok, K. Fendrikov) are reviewed, along with modern tendencies of the development in the sphere of education (O. Voronenko, I. Zhovtonizhko, M. Karpenko, M. Lapteva, Iu. Sytnykova, K. Yuryeva). The experience of development of educational systems of different countries is presented in the works of T. Yermakova (Poland), Zang Long (People’s Republic of China). The practice of improvement of the system of continuous education in Ukraine (V. Demidenko) and in China (Zang Long) has been described. Historical aspects of the public child and youth protection services has been revealed (V. Fomin), as well as the experience of cooperation of general education institutions and the State Emergency Service of Ukraine (O. Cherkashyn).
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, педагогічні технології, наукові педагогічні дослідження, training of specialists, pedagogical technologies, scientific pedagogical research
Цитування
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голов. ред. І. Ф. Прокопенко]. – Харків : [б. в.], 2015. – Вип. 45. – 152 с.