Жінки післявоєнної Японії в контексті державної ґендерної політики (друга половина ХХ–10-ті рр. ХХІ ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дана наукова робота присвячена державній ґендерній політиці Японії. В ній проаналізовано місце та роль жінок у повоєнній Японії, трансформацію законодавства з ґендерних питань і зміни суспільного сприйняття рівності в усіх сферах. Детально досліджується правове поле Японії з точки зору його спроможності забезпечити побудову «суспільства рівних можливостей» і урядові програми, які покликані впровадити ґендерну рівність у соціальній та економічній сферах. У підсумках наукового дослідження зазначено, що попри прогресивні зміни у забезпеченні правового регулювання ґендерних питань і законодавче закріплення прав японських жінок, нерівність в Японії продовжує існувати і, незважаючи на вже пройдений шлях і державні ініціативи, ще є над чим працювати. This scientific work is devoted to the state gender policy of Japan. It analyzes the place and role of women in post-war Japan, the transformation of gender legislation and changes in public perceptions of equality in all areas. In detail is being studied Japan's legal field in terms of its ability to build a «society of equal opportunities» and government programs which called to promote gender equality in the social and economic spheres. The results of the research show that despite the progressive changes in ensuring legal regulation in Japanese legislation and the enshrinement of Japanese women's rights, inequality in Japan continues to exist and despite the path already passed and government initiatives, there is still work to be done.
Опис
Ключові слова
Японія, державна ґендерна політика, урядові програми, ґендерна рівність, ґендерна дискримінація, виробнича сфера, «суспільство рівних можливостей», Japan, state gender policy, government programs, gender equality, gender discrimination, production sphere, «society of equal opportunities»
Цитування
Тарасенко О. А. Жінки післявоєнної Японії в контексті державної гендерної політики (друга половина ХХ–10-ті рр. ХХІ ст.) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Історія / О. А. Тарасенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. всесвіт. історії. – Харків, 2022. – 74 с. + дод.
Колекції