Розробка фірмового стилю студії дизайну

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються основні аспекти поняття «фірмовий стиль». Фірмовий стиль - це індивідуальність фірми, винесена на огляд. Візуальна ідентифікація включає в себе такі елементи, як: ім'я, логотип, кольори компанії, додаткові графічні елементи, друкована продукція (візитні картки, конверти), рекламні матеріали, зовнішній і внутрішній декор офісу компанії, дизайн виставкового стенду. Елементи візуальної ідентифікації повинні створити узгоджену систему - відповідати специфіці компанії, її стилю, легко запам'ятовуватися і вирізнятися, оригінальну і прозору за формою. Одним з найбільш важливих елементів візуальної ідентифікації є ім'я і логотип. Добре сформований товарний знак може точно відображати характер і стиль організації. У той же час позитивні цінності і асоціації символів стануть основою для створення сприятливого іміджу компанії. В статье рассматриваются основные аспекты понятия «фирменныйстиль» Фирменный стиль - это индивидуальность фирмы, вынесенная на обозрение. Визуальная идентификация включает в себя такие элементы, как: имя, логотип, цвета компании, дополнительные графические элементы, печатная продукция (визитные карточки, конверты), рекламные материалы, внешний и внутренний декор офиса компании, дизайн выставочного стенда. Элементы визуальной идентификации должны создать согласованную систему - соответствовать специфике компании, ее стиля, легко запоминаться и выделяться, оригинальную и прозрачную по форме. Одним из наиболее важных элементов визуальной идентификации есть имя и логотип. Хорошо сформированный товарный знак может точно отражать характер и стиль организации. В то же время положительные ценности и ассоциации символов станут основой для создания благоприятного имиджа компании. The article considers the main aspects of the concept of "corporate identity". Corporate style is the individuality of the company, brought to the fore. Visual identification includes such elements as: name, logo, company colors, additional graphic elements, printed products (business cards, envelopes), advertising materials, exterior and interior decor of the company's office, exhibition stand design. Elements of visual identification should create a coherent system - to meet the specifics of the company, its style, easy to remember and stand out, original and transparent in form. One of the most important elements of visual identification is the name and logo. A well-formed trademark can accurately reflect the character and style of the organization. At the same time, positive values and associations of symbols will be the basis for creating a favorable image of the company.
Опис
Ключові слова
фірмовий стиль, імідж, логотип, товарний знак, студентські роботи, фирменный стиль, имидж, товарный знак, студенческие работы, corporate style, image, logo, trademark, student work
Цитування
Каніковська В. Г. Розробка фірмового стилю студії дизайну / В. Г. Каніковська // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 119–124.