Фізична культура і спорт. Виклики сучасності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику наведені статті з питань вдосконалення підготовки спортсменів у різних видах спорту, психологічної підготовки у спорті та фізичному вихованні, застосування оздоровчих та здоров’язбережувальних технологій у навчальному процесі, оцінки рівня фізичної підготовленості й активності різних верств населення. В статтях відображені результати власних пошуків авторів у зазначених напрямах. Збірник орієнтований на здобувачів освіти всіх рівнів акредитації, викладачів закладів вищої та середньої освіти, тренерів з видів спорту, спортсменів. The collection contains articles on improving the training of athletes in various sports types of sports, psychological training in sports and physical education, application improvement and health-preserving technologies in the educational process, assessments the level of physical fitness and activity of different strata of the population. In the articles the results of the authors' own searches in the indicated directions are displayed. The collection is aimed at education seekers of all levels of accreditation, teachers institutions of higher and secondary education, sports coaches, athletes.
Опис
Ключові слова
фізична культура, спорт, підготовка спортсменів, оздоровчі технології, здоров’язбережувальні технології, психологічна підготовка, фізичне виховання, physical culture, sports, training of athletes, health technologies, health-preserving technologies, psychological training, physical education
Цитування
Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – 129 с. : табл.