СУБ’ЄКТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ В НАВЧАННІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна Академія Наук Азербайджана, Інститут філософії (Азербайджан), Академія мистецтв у Банській Бистриці (Словаччина), Ужгородський національний університет, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ
Анотація
Мета дослідження – обґрунтувати суб’єктність студентів як педагогічну умову формування їх пізнавальної самостійності в навчанні закладах вищої освіти. Методологія дослідження передбачає використання основ загальної педагогіки щодо формування пізнавальної самостійності, педагогіки вищої школи, компетентнісного підходу, а також філософських та загальнонаукових підходів до розуміння понять. Автори використовували також системний, діяльнісний, соціально-педагогічний підходи до педагогічних понять і явищ, методи теоретичного аналізу наукових джерел, методами узагальнення, синтезу, застосовували класифікацію способів і шляхів формування пізнавальної самостійності. Наукова новизна статті полягає у виявленні взаємовпливу і взаємозв’язків між пізнавальною самостійністю студентів та їх суб’єктністю, обґрунтуванні суб’єктності як педагогічної умови формування пізнавальної самостійності, виявленні способів формування пізнавальної самостійності студентів через суб’єктність. Висновки. Визначено, що суб’єктність є педагогічною умовою формування пізнавальної самостійності студентів. Суб’єктна людина самостійна в будь-яких видах діяльності. Формування пізнавальної самостійності можливе через активні методи і форми навчання, через забезпечення суб’єктності студентів на 3 рівнях, кожен з яких має свої способи реалізації: суспільний; у системі всієї вищої освіти країни, в системі окремого закладу вищої освіти. Шляхами формування пізнавальної самостійності є: оновлення змісту вищої освіти: через нові навчальні дисципліни (теорія прийняття рішень, основи демократії в освіті, формування життєвих і загальнонавчальних вмінь); звернення до ресурсів позааудиторної роботи; забезпечення участі студентів в освітньому процесі як рівних викладачам та адміністрації. Цель исследования - обосновать субъектность студентов как педагогическое условие формирования их познавательной самостоятельности в обучении учреждениях высшего образования. Методология исследования предполагает использование основ общей педагогики по формированию познавательной самостоятельности, педагогики высшей школы, компетентностного подхода, а также философских и общенаучных подходов к пониманию понятий. Авторы использовали также системный, деятельностный, социально-педагогический подходы к педагогических понятий и явлений, методы теоретического анализа научных источников, методами обобщения, синтеза, применяли классификацию способов и путей формирования познавательной самостоятельности. Научная новизна статьи заключается в выявлении взаимовлияния и взаимосвязей между познавательной самостоятельностью студентов и их субъектностью, обосновании субъектности как педагогического условия формирования познавательной самостоятельности, выявлении способов формирования познавательной самостоятельности студентов через субъектность. Выводы. Определено, что субъектность является педагогическим условием формирования познавательной самостоятельности студентов. Субъектная человек самостоятельный в любых видах деятельности. Формирование познавательной самостоятельности возможно через активные методы и формы обучения, путем обеспечения субъектности студентов на 3 уровнях, каждый из которых имеет свои способы реализации: общественный; в системе всего высшего образования страны, в системе отдельного учреждения высшего образования. Путями формирования познавательной самостоятельности являются: обновление содержания высшего образования: через новые учебные дисциплины (теория принятия решений, основы демократии в образовании, формирование жизненных и общеучебных умений) обращение к ресурсам внеаудиторной работы; обеспечение участия студентов в образовательном процессе как равных преподавателям и администрации. The purpose of the research is to substantiate student subjectivity as a pedagogical condition for the formation of their cognitive autonomy while studying in higher educational institutions. The methodology of the research involves using the foundations of general pedagogy for the formation of cognitive autonomy, higher school pedagogy, competency-based approach as, well philosophical and general scientifi c approaches to understanding the concepts. The authors also used systematic, activity, social and pedagogical approaches to pedagogical concepts and phenomena, methods of theoretical analysis of scientifi c sources, methods of generalization, synthesis, applied classifi cation of ways and ways of formation of cognitive independence. The scientifi c novelty of the article is in identifying mutual infl uence and interrelations between students’ cognitive autonomy and their subjectivity, substantiating the subjectivity as a pedagogical condition for student cognitive autonomy formation, identifying the ways of students cognitive autonomy formation through subjectivity. Conclusions. It is determined that subjectivity is a pedagogical condition for student cognitive autonomy formation. The subject person is independent in doing any kinds of activities. The formation of cognitive autonomy is possible through active methods and forms of learning, by ensuring students’ subjectivity at 3 levels, each of which has its own ways of realization. The levels are: a public level, a system of a country’s higher education system, a system of a higher educational institution. The ways of forming cognitive independence are: updating the content of higher education: new disciplines (decision theory, foundations of democracy in education, formation of life and general educational skills); access to resources of out-of-class work; ensuring the participation of students in the educational process as equal teachers and administration.
Опис
Ключові слова
пізнавальна самостійність, суб’єктність студентів, педагогічна умова, суб’єкт навчання, пізнавальна активність, познавательная самостоятельность, субъектность студентов, педагогическое условие, субъект обучения, познавательная активность, cognitive autonomy, student subjectivity, pedagogical condition, the subject of study, cognitive activity
Цитування
Трубавіна І. М. Суб'єктність студентів як педагогічна умова формування їх пізнавальної самостійності в навчанні / І. М. Трубавіна, С. О. Каплун // Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. / Нац. акад. наук Азербайджана, Ін-т філос., Акад. мистецтв у Банській Бистриці [та ін.] ; за ред. А. Душного, М. Махмудова, М. Стреначікової. – Баку ; Банська Бистриця ; Ужгород ; Херсон : Посвіт, 2019. – Т. 5 : Міждисциплінарні перспективи. – С. 288-292.