Управління процесом адаптації спеціаліста в організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі досліджено теоретичні та практичні напрацювання науковців із проблеми управління процесом адаптації спеціаліста в організації. Уточнено суть адаптації спеціаліста, її етапи та особливості професійної адаптації, методи й засоби управління розвитком професійної адаптації, упорядковано діагностичний інструментарій вимірювання управлінської діяльності з її розвитку. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper examines the theoretical and practical work of scientists on the problem of managing the process of adaptation of a specialist in an organization. The essence of the adaptation of a specialist, its stages and peculiarities of professional adaptation, methods and means of managing the development of professional adaptation have been clarified, and the diagnostic toolkit for measuring managerial activity related to its development has been organized. A comprehensive and targeted program for improving this aspect of management has been developed.
Опис
Ключові слова
адаптація, професійна адаптація, процес, молодий спеціаліст, управління, вчитель, adaptation, professional adaptation, process, young specialist, management, teacher
Цитування
Коваленко К. А. Управління процесом адаптації спеціаліста в організації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / К. А. Коваленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 103 с. : табл. + дод.
Колекції