Психологічні складові структури особистості співробітника Національної поліції України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті проаналізовані психологічні складові структури особистості співробітника Національної поліції України. Знання психологічних закономірностей, особливостей розвитку особистості, застосування у процесі діяльності певних психологічних методів полегшують працю співробітників поліції, допомагають регулювати та будувати взаємини із людьми, глибше розуміти мотиви вчинків людей, пізнавати об’єктивну дійсність, правильно оцінювати її та використовувати результати пізнання у практичній діяльності. В статье проанализированы психологические составляющие структуры личности сотрудника Национальной полиции Украины. Знание психологических закономерностей, особенностей развития личности, применение в процессе деятельности определенных психологических методов облегчают труд сотрудников полиции, помогают регулировать и строить взаимоотношения с людьми, глубже понимать мотивы поступков людей, познавать объективную действительность, правильно оценивать ее и использовать результаты познания в практической деятельности. The article analyzes the psychological components of the personality structure of an employee of the National Police of Ukraine. Knowledge of psychological patterns, personal development, and the use of certain psychological methods in the process of activity facilitate the work of police officers, help regulate and build relationships with The knowledge of psychological patterns and peculiarities of personality development and the use of certain psychological methods in the process of activity facilitates the work of police officers to regulate and build relationships with people, better understand the motives of people's actions, understand objective reality, correctly assess it and use the results of knowledge in practical activities.
Опис
Ключові слова
психологія особистості, структура особистості, співробітники Національної поліції, аспірантські роботи, психология личности, структура личности, сотрудники Национальной полиции, аспирантские работы, personality psychology, personality structures, members of the National Police, postgraduate work
Цитування
Нестеренко М. О. Психологічні складові структури особистості співробітника Національної поліції України / М. О. Нестеренко, О. В. Ярещенко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 224–226.