АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
У статті мова йде про адміністративний менеджмент у ЗВО, який передбачає сукупність процесів формування і досягнення організаційних завдань за допомогою управлінських функцій (планування, організація, керівництво, координація, моніторинг і оцінка). Адміністративний менеджмент у ЗВО використовує доступні ресурси (людські, інтелектуальні, матеріальні та фінансові ресурси) і розподіляє їх відповідним чином для досягнення заздалегідь визначених освітніх завдань. В статье речь идет об административном менеджменте в ЗВО, который предполагает совокупность процессов формирования и достижения организационных задач посредством управленческих функций (планирование, организация, руководство, координация, мониторинг и оценка). Административный менеджмент в ЗВО использует доступные ресурсы (человеческие, интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы) и распределяет их соответствующим образом для достижения заранее определенных образовательных задач. The article deals with administrative management in HEIs, which implies a set of processes of formation and achievement of organizational objectives through managerial functions (planning, organization, management, coordination, monitoring and evaluation). Administrative management in EHE uses available resources (human, intellectual, material and financial resources) and distributes them appropriately to achieve predetermined educational tasks.
Опис
Ключові слова
адміністративний менеджмент, вищі навчальні заклади, здобувачі, студенти, административный менеджмент, высшие учебные заведения, соискатели, студенты, administrative management, higher education establishments, applicants, students
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Адміністративний менеджмент у закладах вищої освіти: концептуальні засади / А. В. Боярська-Хоменко // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку та шляхи їх подолання : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студ., аспірантів та молодих учених, Харків, 23–24 квіт. 2021 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [відп. ред. О. І. Давидов]. – Харків, 2021. – С. 55–58.