МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОЗВ'ЯЗАННЮ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ З ПАРАМЕТРАМИ В ПОГЛИБЛЕНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі науково обґрунтовано теоретичні основи методики навчання розв'язанню алгебраїчних рівнянь з параметрами в поглибленому курсі математики, а саме: визначено суть поняття «рівняння з параметрами та його види», доведено важливість вивчення теми «Рівняння з параметрами» в шкільному курсі математики; проведено аналіз змісту вивчення теми «Рівняння з параметрами» у поглибленому курсі математики та у шкільних підручниках; розроблено методичні рекомендації та систему задач щодо навчання розв’язанню алгебраїчних рівнянь із параметрами у поглибленому курсі математики. Установлено, що спостерігається позитивний вплив проведеної роботи на підвищення рівнів навчальних можливостей учнів у поглибленому курсі математики при вивченні теми «Рівняння з параметрами». The paper scientifically substantiates the theoretical foundations of teaching methods for solving algebraic equations with parameters in the advanced course of mathematics, namely: the essence of the concept of "equation with parameters and its types", proved the importance of studying the topic "Equations with parameters" in school mathematics; the analysis of the content of studying the topic "Equation with parameters" in the in-depth course of mathematics and in school textbooks; methodical recommendations and a system of problems for learning to solve algebraic equations with parameters in an in-depth course in mathematics have been developed. It is established that there is a positive impact of the work on improving the levels of learning opportunities of students in the in-depth course of mathematics in the study of "Equations with parameters".
Опис
Ключові слова
рівняння з параметрами, шкільний курс математики, equations with parameters, school course of mathematics, system of problems
Цитування
Нарожна Р. В. Методика навчання розв'язанню алгебраїчних рівнянь з параметрами в поглибленому курсі математики : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Математика) / Р. В. Нарожна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. математики. – Харків, 2022. – 62 с.
Колекції