Выносливость в системе спортивной подготовки боксеров

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
Принимая во внимание то, что направленность в развитии современного бокса связана с дальнейшим увеличением интенсивности действий боксеров, в повышении активности ведения поединка, в эффективности применения техникотактических действий на всех дистанциях, требуется высокий уровень физической подготовленности и в особенности развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости. Беручи до уваги те, що спрямованість у розвитку сучасного боксу пов'язана з подальшим збільшенням інтенсивності дій боксерів, в підвищенні активності ведення поєдинку, в ефективності застосування технікотактіческіх дій на всіх дистанціях, потрібен високий рівень фізичної підготовленості і особливо розвиток швидкісно-силових якостей і спеціальної витривалості. Taking into account the fact that the direction in the development of modern boxing is associated with a further increase in the intensity of boxers' actions, in increasing the activity of conducting a fight, in the effectiveness of the use of technicotactic actions at all distances, a high level of physical fitness is required, and in particular the development of speed-strength qualities and special endurance
Опис
Ключові слова
общая выносливость, специальная выносливость, спортивная подготовка, технико-тактические действия, загальна витривалість, спеціальна витривалість, спортивна підготовка, техніко-тактичні дії, general endurance, special endurance, sports training, technical and tactical actions
Цитування
Гордеева Т. Е. Выносливость в системе спортивной подготовки боксеров / Т. Е. Гордеева, Л. Д. Вострокнутов // Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств : зб. наук. пр. учасників X Міжнар. інтернет наук.-метод. конф., Харків, 24-25 бер. 2015 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України ; за ред. В. П. Бізіна. – Харків : НАНГУ, 2016. – С. 77–81.