Грайливість чи ігрова компетентність

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Міжнародна наукова гільдія»
Анотація
У навчально-наочному посібнику–тренінгу представлено авторську концепцію тренінгу грайливості / ігрової компетентності (Playfulness / Ludic Competence), спрямованого на розвиток конфліктної компетентності – ефективне управління міжособистісними конфліктами. Грайливість дозволяє сприймати будь-яку складну ситуацію як виклик, а не як загрозу, відкриваючи новий погляд на світ і взаємодію людей. Розглядаються види грайливості, її компоненти, рівні та ігрові позиції. Автори також надають загального уявлення щодо Homo Ludens (людини, яка грає) в її відкритості новому досвіду, толерантності до невизначеності, творчої адаптації та дій в конфліктних ситуаціях. Головними навчальними інструментами тренінгу є «Фільмографія грайливості», метод кейсів, інфографіка, схеми й алгоритми. Навчально-наочний посібник–тренінг призначено для студентів дистанційної форми навчання з дисципліни «Ігрова компетентність». The training manual presents the author's concept of Playfulness/Ludic Competence training aimed at developing conflict competence - effective management of interpersonal conflicts. Playfulness allows you to perceive any difficult situation as a challenge, not as a threat, opening up a new perspective on the world and human interaction. The types of playfulness, its components, levels and game positions are considered. The authors also provide a general idea of Homo Ludens (a person who plays) in its openness to new experiences, tolerance to uncertainty, creative adaptation and actions in conflict situations. The main training tools are the Playfulness Filmography, the case study method, infographics, diagrams and algorithms. The training manual is intended for distance learning students of the discipline "Playfulness".
Опис
Ключові слова
грайливість, ігрова компетентність, міжособистісні конфлікти, дистанційне навчання, тренінг, посібник, playfulness, game competence, interpersonal conflicts, distance learning, training, manual
Цитування
Гордієнко-Митрофанова І. Грайливість чи ігрова компетентність : навч.-наоч. посібник–тренінг для студ. дистанц. форми навч. в 2 ч. Ч. 2 / І. Гордієнко-Митрофанова, С. Саута, С. Безкоровайний. – Електрон. дан. – Київ : ГО «МНГ», 2023. – 192 с. : рис., табл., фот., відео. – оn-line.