ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито хід варіативного педагогічного експерименту з перевірки теоретично обґрунтованих педагогічних умов формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії в освітньому середовищі університету: 1) розроблення інтегрованого міжкультурного і міждисциплінарного змісту освіти, що реалізується в аудиторній та позааудиторній навчально-пізнавальній, науково-дослідницькій, художньо-творчій діяльності, практичній підготовці майбутніх учителів хореографії; 2) застосування інтерактивних, ігрових, тренінгових та дослідницьких форм і методів роботи для забезпечення пріоритетності формування особистісно-афективного складника міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії; 3) активне використання потенціалу міжнародного контингенту студентів педагогічного університету, створення середовища міжкультурного спілкування для забезпечення майбутнім учителям хореографії можливості набуття досвіду комунікації з представниками різних культур. Застосовано діагностичні методики вимірювання рівня сформованості в учасників експерименту особистісно-афективного (ІНТОЛ, «Етнічна толерантність–інтолерантність», «Індекс толерантності», анкета для студентів на виявлення ставлення до багатокультурності освітнього простору, «Етнічна ідентичність», «Рівень комунікативної толерантності», модифікований опитувальник YOGA тощо), когнітивного (тестування, аналіз виступів студентів у процесі навчальних дискусій, аналіз студентських рефератів, екзаменаційних, курсових, проектних робіт тощо) і процесуального (спостереження за діяльністю студентів, самоаналіз, експертне опитування тощо) складників міжкультурної компетентності. Статистична обробка результатів експерименту за допомогою критерію Пірсона χ 2 засвідчила суттєво вищі рівні сформованості складників міжкультурної компетентності в учасників експериментальних груп порівняно з контрольними групами. The article deals with the progress of the variational pedagogical experiment on the verification of theoretically grounded pedagogical conditions of intercultural competence formation in future choreography teachers at the educational environment of the university: 1) development of integrated intercultural and interdisciplinary content of education, which is implemented in classroom and extra-curricular educational-cognitive, scientific-research, artistic and creative activities, practical training of future choreography teachers; 2) the application of interactive, game, training and research forms and methods of work to ensure the priority of formation of personality-affective component of intercultural competence in future choreography teachers; 3) active use of the potential of the international students’ of the pedagogical university, creation of intercultural communication environment to provide future choreography teachers with the opportunity to gain experience of communication with representatives of different cultures. It was applied diagnostic methods for measuring the formation level in experiment’s participants of the personality-affective (“Ethnic tolerance – intolerance”, “Tolerance index”, questionnaire for students to identify attitudes to multicultural educational space, “Ethnic identity”, “Level of communication”, modified questionnaire YOGA, etc.), cognitive (testing, analysis of student performances in the process of educational discussions, analysis of student essays, examinations, paper works, project works, etc.), and processual (observing students' activities, introspection, peer-review, etc.) components of intercultural competence. Statistical processing of the experiment’s results performed with the help of Pearson's criterion χ 2 revealed significantly higher levels of intercultural competence in the experimental groups in comparison with the control groups.
Опис
Ключові слова
майбутні учителі хореографії, міжкультурна компетентність, складники, педагогічні умови, варіативний педагогічний експеримент, педагогічний університет, середовище міжкультурного спілкування, етапи, рівні сформованості, future choreography teachers, intercultural competence, components, pedagogical conditions, variational pedagogical experiment, pedagogical university, intercultural communication environment, stages, formation levels
Цитування
Тіщенко О. М. Педагогічні умови формування міжкультурної компетентності майбутніх учителів хореографії в освітньому середовищі педагогічного університету / О. М. Тіщенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – Харків, 2018. – Вип. 50. – С. 57–71.