СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БРИТАНІЄЮ В ГАЛУЗІ НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ (1991-2004 РОКИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто співробітництво між Україною та Британією в галузі науки та культури. Зазначено, що найбільш продуктивним напрямом українсько-британських наукових зв’язків було партнерство НАН України і Королівського наукового товариства у сфері природничих і точних наук. Мала місце співпраця в освітній сфері. Однак, двостороннє освітнє співробітництво не залишило глибокого впливу на підвищення загальної якості освіти в Україні, проте принесло успіх спільним проєктам на рівні окремих українських закладів вищої освіти і стало додатковим джерелом поширення в Україні сучасних європейських методик викладання низки важливих навчальних дисциплін у галузях ринкової економіки, державного та суспільного управління, викладання англійської мови. The publication examines cooperation between Ukraine and Great Britain in the field of science and culture. It is noted that the most productive direction of Ukrainian-British scientists ties was the partnership of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Royal Scientific Society in the field of natural and exact sciences. There was cooperation in the field of education. However, bilateral educational cooperation did not leave a deep impact on improving the overall quality of education in Ukraine, but it brought success to joint projects at the level of individual Ukrainian higher education institutions and became an additional source of spreading in Ukraine modern European methods of teaching a number of important academic disciplines in the fields of market economy, state and public administration, teaching English.
Опис
Ключові слова
двостороннє співробітництво, міжнародні відносини, магістерські роботи, Україна, Британія, bilateral cooperation, international relations, master's theses, Ukraine, Great Britain
Цитування
Самойлова О. Р. Співробітництво між Україною та Британією в галузі науки та культури (1991–2004 роки) / О. Р. Самойлова, О. С. Гончарова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 300–302.