Шляхи підготовки магістрів дошкільної освіти до викладацької діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-11-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Зростання ролі дошкільної освіти в сучасному українському суспільстві обумовлює підвищення вимог до підготовки фахівців у ВНЗ. Реорганізація системи вищої освіти в Україні передбачає ступеневу підготовку фахівця в умовах вищого навчального закладу. Проведені дослідження вказують на шляхи, які дозволяють наблизити навчальний процес до конкретного середовища професійної діяльності, відкриють майбутньому викладачеві можливості аналізувати свій досвід і ефективно сприймати досвід інших у проектуванні й здійсненні навчання майбутніх вихователів. Рост роли дошкольного образования в современном украинском обществе обусловливает повышение требований к подготовке специалистов в вузах. Реорганизация системы высшего образования в Украине предусматривает ступенчатую подготовку специалиста в условиях высшего учебного заведения. Проведенные исследования указывают на пути, позволяющие приблизить учебный процесс к конкретной среде профессиональной деятельности, откроют будущему преподавателю возможности анализировать свой опыт и эффективно воспринимать опыт других в проектировании и осуществлении обучения будущих воспитателей.
Опис
Ключові слова
викладацька діяльність, дошкільна освіта, магістр, шляхи підготовки, методична компетентність, преподавательская деятельность, дошкольное образование, магистр, пути подготовки, методическая компетентность, teaching activity, pre-school education, magistr, ways of preparation, methodical competence
Цитування
Титаренко Л. І. Шляхи підготовки магістрів дошкільної освіти до викладацької діяльності / Л. І. Титаренко // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами XIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків,10-11 листоп. 2016 р. / [редкол. Андрущенко О. А. (гол. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 142–144.