Семантичний простір топосу ріки: Дніпро

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Дніпро як природний складник топосу України живе в різних художніх втіленнях. Його зображення незмінно поліваріантне, багате своєю естетичною парадигматикою.Дніпро, рівно як Київ, в образному романтичному просторі відтворення краю сприймаються й відтворюються як центральні, головні географічно та водночас максимально змістовні ідейно-художні феномени. Власне, з ними першочергово вступають у складну семантичну гру такі поняття, як «центр», «серце», «серцевина», «осердя» й под. Найбільш повно втілюючи українськість в її природно-натуральних (Ріка) та цивілізаційно-урбаністичних параметрах (Місто), вони становлять клас фундаментальних проявів, ключових інтерпретаційних конструктів, головних топосів. Щодо них усе інше в образно-пейзажних картинах України функціонує як периферія.Dnipro as a natural component of the topos of Ukraine lives in different artistic embodiments. His image is invariably polyvariant, rich in its aesthetic paradigmatics. Dnipro, just like Kyiv, is figurative in the romantic space of reproduction of the region, they are perceived and reproduced as central, main geographically and at the same time maximally meaningful ideological and artistic phenomena. Actually, with them first of all, such concepts as "center", "heart", "core", "heart", etc. enter into a complex semantic game. Most fully embodying Ukrainianness in its natural-natural (Rika) and civilizational and urbanistic parameters (City), they constitute a class of fundamental manifestations, key interpretive constructs, main topos. In relation to them, everything else in figurative landscape paintings of Ukraine functions as a periphery.
Опис
Ключові слова
топос України, топос ріки, Дніпро, topos of Ukraine, topos of rivers, Dnipro
Цитування
Василенко Я. В. Семантичний простір ріки: Дніпро / Я. В. Василенко // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 18 трав. 2022 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків [та ін.] : ХІФТ, 2022. – С. 223–230.