Деякі риси психологізму в сучасній англійській прозі

dc.contributor.authorВєдєрнікова, Т. В.
dc.date.accessioned2020-04-02T09:39:36Z
dc.date.available2020-04-02T09:39:36Z
dc.date.issued2019-05
dc.description.abstractПроблеми психологізму, як суттєвої категорії художнього твору, складають важливий і актуальний предмет літературознавчих досліджень та критичних публікацій. Структура психологізму, як невід’ємної складової поетики художнього твору, зазнає у наш часі стотних змін. Ці зміни знаходять своє відображення як в усталених, традиційних формах психологічного дискурсу, так і в площині нових форм і конструкцій – мовних, когнітивних, інтертекстуальних, наративних, рецептивних, ґендерно обумовлених, етнолінгвістичних, метатекстових та інших. У статті розглядаються прийоми застосовування техніки «потоку свідомості» у жанрі англійського короткого оповідання та в одному сучасному англійському романі. Психологізм сучасної англійської прози проявляється переважно в дискурсі «плину свідомості», запровадженого Дж. Джойсом, В. Вулф, Д. Річардсон, як провідного різновиду психологічного дискурсу. Палітра засобів увиразнення «плину свідомості» збагачується в сучасній англомовній літературі за рахунок нових лінгвостилістичних форм, пошуків поєднання наративної структури твору з його психологізмом. Наративна структура твору стає важливим, іноді провідним засобом відтворення «плину свідомості» героя. Можна відзначити паралелізм наративу з психологізмом, або навіть їх повний синкретизм, неподільність. Аналіз прозових творів дає підстави стверджувати, що психологізм сучасної англійської літератури проявляє себе переважно у формі дискурсу «потоку свідомості». У сучасній англійській літературі в жанрі короткого оповідання зокрема, схоже, реалізується тенденція злиття наративу з психологізмом, а також прагнення урізноманітнити засоби психологічного увиразнення з новими самобутніми формами. Проблемы изображения психологизма, как существенной категории художественного произведения, составляют важный и актуальный предмет литературоведческих исследований и критических публикаций. Структура психологизма, как неотъемлемой составляющей поэтики художественного произведения, притерпевает существенных изменений. Эти изменения находят свое отражение как в устоявшихся, традиционных формах психологического дискурса, так и в плоскости новых форм и конструкций – языковых, когнитивных, интертекстуальных, нарративных, рецептивных, гендерно обусловленных, этнолингвистических, метатекстовых и других. В статье исследуются приемы применения техники «потока сознания» в жанре английского короткого рассказа и в одном современном английском романе. Психологизм современной английской прозы проявляется преимущественно в дискурсе «потока сознания», введенном Дж. Джойсом, В. Вулф, Д. Ричардсон, как ведущий вид психологического дискурса. Палитра средств выразительности «потока сознания» обогащается в современной англоязычной литературе за счет новых лингвостилистичних форм, поисков сочетание нарративной структуры произведения с его психологизмом. Нарративная структура произведения становится важным, иногда ведущим средством воспроизведения «потока сознания» героя. Можно отметить параллелизм нарратива с психологизмом, или даже их полное сочетание, неделимость. Анализ произведений дает основания утверждать, что психологизм современной английской литературы проявляет себя главным образом в форме дискурса «потока сознания». В современной английской литературе, в жанре короткого рассказа в особенности, проявляется тенденция слияния нарратива с психологизмом, а также стремление разнообразить средства психологической выразительности новыми самобытными формами. The problems of psychology, as an essential category of the artistic work, constitute an important and relevant subject of literary research and critical publications. The structure of psychology, as an integral part of the poetics of artistic work, undergoes a lot of changes in our time. These changes are refl ected both in the established, traditional forms of psychological discourse, and in the plane of new forms and constructions – linguistic, cognitive, intertextual, narrative, receptive, gender-specifi c, ethnolinguistic, metatextual, and others. The article deals with the stream-of-consciousness techniques employed in the English short story genre and in modern English novels. The analysis of several stories gives grounds to maintain that the psychological component of modern English fi ction manifests itself primarily in the stream-of-consciousness form, mainly introduced by J. Joyce, W. Wolf, and D. Richardson as the leading form of psychological discourse. The variety of refl ectrive means of the «stream of consciousness» techniques is enriched in modern English-language literature due to new linguistic forms, the search for a combination of the narrative structure of the novel with its psychologism. The narrative structure of the story becomes an important, sometimes leading means of reproducing the «stream of consciousness» of the hero. One can note the parallelism of the narrative with psychology, or even their complete syncretism, indivisibility. There seems to be a tendency in modern English fi ction, in the short story genre in particular, to fuse narration with psychological component as well as vary expressive psychological means with new and original forms.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationВєдєрнікова Т. В. Деякі риси психологізму в сучасній англійській прозі / Т. В. Вєдєрнікова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Літературознавство / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Л. В. Гармаш та ін.]. – Київ : Вид. дім Д. Бураго, 2019.– Вип. 3–4 (89–90). – С. 36–47.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2312-1068
dc.identifier.otherУДК 821.111.09-“18/19”
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3299
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологізмuk_UA.UTF-8
dc.subjectдискурсuk_UA.UTF-8
dc.subject«поток свідомості»uk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологічний наративuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологічна домінантаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрефлексіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтроспекціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectдискурсuk_UA.UTF-8
dc.subject«поток сознания»uk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологический нарративuk_UA.UTF-8
dc.subjectфункцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологическая доминантаuk_UA.UTF-8
dc.subjectрефлексияuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтроспекцияuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychologismuk_UA.UTF-8
dc.subjectdiscourseuk_UA.UTF-8
dc.subject«the stream-of-consciousness»uk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychological narrationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychological dominant featureuk_UA.UTF-8
dc.subjectreflectionuk_UA.UTF-8
dc.subjectintrospectionuk_UA.UTF-8
dc.titleДеякі риси психологізму в сучасній англійській прозіuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeНекоторые черты психологизма в современной англійськой прозеuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSome psychological features in the modern English proseuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Вєдєрнікова Т.В. Деякі риси психологізму в сучасній англійській прозі.pdf
Розмір:
587.34 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Стаття
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: