Лабораторний практикум з загальної цитології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Подано основні відомості про загальні правила роботи під час проведення лабораторних робіт з цитології та користування лабораторним обладнанням. Викладено методику проведення лабораторних робіт з загальної цитології з коротким попереднім описом теоретичних положень. Для студентів І курсу спеціальностей: 014 Середня освіта (біологія), 091 Біологія денного відділення. Представлены основные сведения об общих правилах работы при проведении лабораторных работ по цитологии и пользованию лабораторным оборудованием. Изложена методика проведения лабораторных работ по общей цитологии с кратким предварительным описанием теоретических положений. Для студентов І курса специальностей: 014 Среднее образование (биология), 091 Биология дневного отделения. The basic information about the general rules of work during carrying out of laboratory works on cytology and use of laboratory equipment is given. The technique of carrying out laboratory works on general cytology with the short preliminary description of theoretical positions is stated. For first-year students majoring in: 014 Secondary education (biology), 091 Biology full-time.
Опис
Ключові слова
цитологія, лабораторна робота, лабораторне обладнення, світловий мікроскоп, правила мікроскопування, цитология, лабораторная работа, лабораторное оборудование, световой микроскоп, правила микроскопирования, сytology, laboratory work, laboratory equipment, light microscope, rules of microscopy
Цитування
Ликова І. О. Лабораторний практикум з загальної цитології: навч. посіб. / І. О. Ликова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – 56 с.