Компетентністний підхід у Новій українській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано компетентністний підхід у Новій українській школі. Головною метою компетентнісної освіти є підготовка кваліфікованого, конкурентноспроможного і компетентного фахівця, який вільно орієнтується у своїй професії та готовий до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності. Формування ключових компетентностей молодших школярів реалізується в освітніх галузях і навчальних предметах. Зазначено, що реалізація компетентнісного підходу в Новій українській школі дозволяє вчителю не тільки виховати успішного учня, а й сформувати творчо активного громадянина, який у майбутньому зможе не просто «пристосуватися» до суспільства, а стати його невід’ємною частиною. The article analyzes the competence approach in the New Ukrainian School. The main goal of competence education is the training of a qualified, competitive and competent specialist who freely navigates his profession and is ready for constant professional growth, social and professional mobility. The formation of key competencies of junior high school students is implemented in educational fields and subjects. It is noted that the implementation of the competence approach in the New Ukrainian School allows the teacher not only to educate a successful student, but also to form a creatively active citizen who in the future will be able not only to "adapt" to society, but to become an integral part of it.
Опис
Ключові слова
освітній процес, компетентність, Нова українська школа, студентські роботи, educational process, competence, New Ukrainian school, student works
Цитування
Попова Д. Компетентністний підхід у Новій українській школі / Д. Попова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали V наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти першого року навчання, Харків, 4 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2024. – С. 29.