Підготовка майбутніх учителів до морального виховання учнів початкових класів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі аналізу наукової літератури було визначено сутність поняття підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Велика кількість наукових праць присвячена визначенню поняття «готовність» та теоретичному обґрунтуванню досліджуваної проблеми. Визначаючи сутність та готовності майбутніх вчителів початкової школи до морального виховання учнів, було розглянуто основоположні поняття «мораль», «моральні норми», «моральна культура», «моральна вихованість», «підготовка майбутнього вчителя до морального виховання». На основі вивчення літературних джерел було визначено структурні компоненти готовності майбутніх вчителів початкової школи до морального виховання учнів. Визначені педагогічні умови вдосконалення готовності майбутніх вчителів початкової школи до морального виховання учнів забезпечують результативність даної готовності та є умовою ефективного функціонування запропонованої методики вдосконалення готовності майбутніх вчителів початкової школи до морального виховання учнів. Також визначено критерії та показники підготовки майбутніх вчителів початкової школи до морального виховання учнів. На основі визначених критеріїв і показників було представлено критерії до рівнів (високий, середній та низький). Результати дослідної роботи дали підстави сформулювати низку рекомендацій щодо процесу вдосконалення готовності майбутніх вчителів початкової школи до морального виховання учнів та окреслити шляхи вдосконалення досліджуваної готовності. Based on the analysis of the scientific literature, the essence of the concept of training future primary school teachers was determined. A large number of scientific papers are devoted to the definition of «readiness» and theoretical justification of the research problem. Determining the essence and readiness of future primary school teachers for moral education of students, the basic concepts of «morality», «moral norms», «moral culture», «moral education», «preparation of future teachers for moral education» were considered. Based on the study of literature sources, the structural components of the readiness of future primary school teachers for the moral education of students were determined. Certain pedagogical conditions for improving the readiness of future primary school teachers for moral education of students ensure the effectiveness of this readiness and are a condition for the effective functioning of the proposed method of improving the readiness of future primary school teachers for moral education of students. Criteria and indicators of preparation of future primary school teachers for moral education of students are also determined. Based on the defined criteria and indicators, criteria for levels (high, medium and low) were presented. The results of the research work gave grounds to formulate a number of recommendations for the process of improving the readiness of future primary school teachers for the moral education of students and to outline ways to improve the research readiness.
Опис
Ключові слова
майбутні вчителі, початкова школа, моральне виховання, початкові школи, удосконалення готовності, future teachers, primary school, moral education, students, primary schools, improvement of readiness
Цитування
Большова О. П. Підготовка майбутніх учителів до морального виховання учнів початкових класів : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / О. П. Большова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 75 с. + дод.
Колекції