ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОЇ СПАДЩИНИ КОМПОЗИТОРІВ-КЛАСИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано використання музичної спадщини композиторів-класиків у навчально-виховній роботі з дошкільниками. Музичне мистецтво є могутнім засобом формування особистості дитини, її всебічного розвитку. Тому важливим є питання збагачення повсякденного життя дошкільників кращими зразками музичного мистецтва відомих композиторів-класиків. Зазначено, що задля підсилення інтересу дошкільників до слухання класичної музики бажано використовувати художні ілюстрації на тему музичного твору, залучати дітей до створення малюнків, аплікацій після прослуховування «музичних казок». У зв’язку з цим, сучасний вихователь закладу дошкільної освіти має бути компетентним у питаннях ефективного здійснення музичного виховання дітей у різноманітних видах діяльності дошкільників. The publication analyzes the use of the musical heritage of classical composers in educational work with preschoolers. Musical art is a powerful means of forming a child's personality and its comprehensive development. Therefore, it is important to enrich the everyday life of preschoolers with the best examples of musical art by famous classical composers. It is noted that in order to increase the interest of preschoolers in listening to classical music it is desirable to use artistic illustrations on the theme of a musical piece, to involve children in creating drawings, applications after listening to "musical fairy tales". In this regard, a modern teacher of a preschool education institution must be competent in matters of effective implementation of musical education children in various types of activities of preschoolers.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, музична спадщина, навчально-виховна робота, діти дошкільного віку, студентські роботи, musical art, musical heritage, educational work, preschool children, student works
Цитування
Губська А. В. Використання музичної спадщини композиторів-класиків у навчально-виховній роботі з дошкільниками / А. В. Губська, М. В. Чернявська // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 78–79.