УКРАЇНСЬКІ КОРЕНІ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено дослідженню джерел правового виховання. Джерела правового виховання особистості дуже глибокі, вони знайшли своє відображення не тільки в культурі Стародавньої Греції, Риму, у філософських ідеях видатних мислителів, педагогів, громадських діячів різних часів. У статті доводиться думка, що правове виховання має і свої українські корені. Статья посвящена исследованию источников правового воспитания. Источники правового воспитания личности очень глубокие, они нашли свое отображение не только в культуре Древней Греции, Рима, философских идеях известных мыслителей, педагогов, общественных деятелей разных времен. В статье доказывается, что правовое воспитание имеет и свои украинские источники. The article is devoted to the research of sources legal upbringing. The sources of legal upbringing of personality are very deep, they found their reflexion not only in the culture of ancient Greece, Rome, philosophical ideas of famous thinkers pedagogues, public figures of different times. The article proved that legal upbringing has it’s Ukrainian sources.
Опис
Ключові слова
право, закон, права та обов'язки, правове виховання, соціальна справедливість, права и обязанности, правовое воспитание, социальная справедливость, right, law, right and duties, legal education of young people, social justice
Цитування
Стаканков А. В. Українські корені правового виховання / А. В. Стаканков // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Вітєбський держ. ун-т ім. П. М. Машерова: іст. ф-т, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 8. – С. 190–195.