Мотивація прізвиськ спортивних команд американських університетів і коледжів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто особливості мотивації прізвиськ спортивних команд американських університетів і коледжів. У результаті дослідження виокремлено 2 основні мотиваційні типи – реально й умовно мотивовані неофіційні назви. До першого типу належать оніми, утворені від назв навчальних закладів; від назв штатів чи міст, де знаходиться коледж; від етнонімів; прізвиська, пов’язані з географією регіону; з місцевою промисловістю й заняттями мешканців; зі спеціальністю, яку отримують студенти; з кольором форми команди; з міфологією та фольклором. Умовно мотивовані прізвиська походять від назв тварин і рослин; титулів, рангів і професій; природних явищ; об’єктів матеріального світу. З’ясовано, що найпоширенішими є прізвиська, утворені від назв тварин, а також пов’язані з кольором форми гравців. В статье рассматриваются особенности мотивации прозвищ спортивных команд американских университетов и колледжей. В результате исследования выделено 2 основных мотивационных типа – реально и условно мотивированные неофициальные названия. К первому типу относятся онимы, образованные от названий учебных заведений; от названий штатов или городов, в которых находится колледж; от этнонимов; прозвища, связанные с географией региона; с местной промышленностью и занятиями жителей; со специальностью, которой овладевают студенты; с цветом формы команды; с мифологией и фольклором. Условно мотивированные прозвища образованы от названий животных и растений; титулов, рангов и профессий; природных явлений; объектов материального мира. Определено, что наиболее распространенными являются прозвища, образованные от названий животных, а также связанные с цветом формы игроков. The research deals with motivation of US university and college sports team nicknames. The analysis of motives behind the onyms in question enables us to single out 2 basic motivational types. They are really and nominally motivated informal names. The first type is represented by onyms derived from the names of educational institutions; names of the city or state, the college is situated in; from ethnonyms; nicknames connected with the geography of the region; with local industry and the inhabitants’ occupations; with the students’ academic major (a specialty); the colour of the team uniform, with mythology and folklore. Nominally motivated nicknames are based on the names of animals and plants; titles, ranks and professions; natural phenomena; objects of the material world. It has been found that the most numerous are nicknames derived from the names of animals and the informal onyms related to the colour of the team uniform.
Опис
Ключові слова
прізвисько, неофіційна назва, онім, мотивація, номінація, прозвище, неофициальное название, оним, мотивация, номинация, nickname, informal name, onym, motivation, nomination
Цитування
Зосімова О. В. Мотивація прізвиськ спортивних команд американських університетів і коледжів / О. В. Зосімова, Т. О. Очнєва // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: А. В. Лепетюха (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 53. – С. 3–16.