ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У Концепції Нової української школи, Державному стандарті початкової освіти наголошується на важливості формування у молодших школярів комунікативної, читацької та інших ключових компетентностей. Під час навчання мають бути створені умови для позитивного розвитку, психологічного комфорту, творчої реалізації. Необхідно розвивати в учнів мовленнєву пам'ять, мовне чуття, тобто вміння наслідувати традиції використання мовних одиниць, коли необхідно відтворити особистий погляд в усному та писемному мовленні. Для сучасної початкової школи пошук шляхів та засобів формування в учнів комунікативної компетентності у різних сферах навчальної діяльності постає як одна з найбільш актуальних проблем. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково-педагогічної літератури та чинних документів, що регулюють організацію освітнього процесу в початковій школі визначено сутність поняття «комунікативна компетентість». Визначено особливості формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі вивчення історико-культурної спадщини українського народу. У другому розділі представлено методи і прийоми формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі вивчення історико-культурної спадщини українського народу та перевірено їх ефективність. У висновках доведено, важливість формування комунікативної компетентності молодших школярів та обґрунтовано ефективність комплексу методів і прийомів з формування цієї компетентності. The Concept of the New Ukrainian School, the State Standard of Primary Education emphasizes the importance of forming communicative, reading and other key competencies in younger schoolchildren. During training, conditions must be created for positive development, psychological comfort, and creative realization. It is necessary to develop students' speech memory, language sense, that is, the ability to follow the traditions of using language units when it is necessary to reproduce a personal view in oral and written speech. For a modern elementary school, the search for ways and means of forming students' communicative competence in various areas of educational activity appears as one of the most urgent problems. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. In the introduction, the main definitions of the research are defined, its relevance is proven, tasks and methods of work are defined. In the first chapter, on the basis of scientific and pedagogical literature and current documents regulating the organization of the educational process in primary school, the essence of the concept of "communicative competence" is defined. The peculiarities of the formation of communicative competence of younger schoolchildren based on the study of the historical and cultural heritage of the Ukrainian people have been determined. The second chapter presents the methods and methods of forming the communicative competence of younger schoolchildren based on the study of the historical and cultural heritage of the Ukrainian people and their effectiveness is checked. The conclusions prove the importance of forming the communicative competence of junior high school students and justify the effectiveness of a set of methods and techniques for forming this competence.
Опис
Ключові слова
компетентність, формування, учні, молодші школярі, освітній процес, школа, учитель, концепція, прийоми, методи роботи, історико-культурна спадщина, competence, formation, students, younger schoolchildren, educational process, school, teacher, concept, techniques, work methods, historical and cultural heritage
Цитування
Цікало О. В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі вивчення історико-культурної спадщини українського народу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / О. В. Цікало ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 71 с. : табл.
Колекції